< Retour

Archives de Pau E 611

Devoirs de Prigueux (en occitan)

(Transcription de M. Jean ROUX de Ribérac, publie en ligne avec son aimable autorisation)

Premier article en occitan, folios 2r 4 v (5v un article en franais, 6r et 6v blancs)

F2r

Ayss son li devers que Monsenhor lo Comte a en la vila de Pereguers

Premierament que poden li sirven del dich Moss. lo Comte arrestar tot hme estranh

ses conoyschensa de causa, a la estansa del borzs de la vila, sin que fassa lo cumenal de

la vila ; e deu XII deniers de clam, e III s. de defalha, e III s. de arrest brisat.

Item a Moss. lo Comte IIII cortz en la vila de Pereg. per ras de fieyra, s es assaber

la premiera VIII jorns avan la Sent Estephe d'estiou e VIII jorns aprs,

e la segonda a la Senta Maria de setembre VIII iorns avan e VIII jorns aprs,

e la tersa a la Sen Fron VTII iorns avan e VIII iorns aprs,

e la quarta a miey karesme VIII iorns avan e VTII iorns aprs.

E en aquestas IIII cortz Moss. lo Comte pren peatge de tota causa qui intre

el merchat, venda o no venda. S es assaber I d. en buu e I d. en vacha.

Item en tota bstia menuda qui valha de XII d. en sus : mealha

Item en bstia chavalina : IIII d.

Item de ane o de sauma : II d.

Item de Xllena de drap de li o de charbe : I d.,

e d'aqu en sus per lo frs

Item de VI aunas de drap : mealha, e d'aqu en ios no re

Item de ander o de bigota o de padela o de chaudiera : mealha

Item de tota pessa de drap de lana qui sia aportada per vendre

o per comprar : I d..

Item de tot cuer de bstia grssa : I d.

Item de tot hme o femna qui aprte cruvel o desc o panier, si non portava mais I

per vendre, aquel meysch es a Moss. lo Comte ; e quant que sen prte, es quiti per I urdilh.

Item de tot hme qui porte alhs o onhs, a Moss. lo Comte dimieya forcha en la saumada.

Item de dotzena de pels de bstias menudas : I d.

Item de saumada de olas o de pichiers qui se vendan a pess [c ?] : I urdilh per saumada.

E tot ayss es degut durant las IIII cortz.

Item de tot hme o femna qui amene lenha talhada a Pereg. per vendre en la vila

o els barris, si no fay lo cumenal de la vila o que sia dels peronencs, ne deou una

saumada a Moss. lo Comte de la Sen Michel sayque al dimartz gras

Item tot hme o femna qui porte palha o fe o herba vert ne deou una saumada

si la amena am bstia, e si porta al cl I faysch, si no fay lo cumenal o no es dels peronencs

Item tot hme o femna qui prte charb al cl o am bstia deu la metat a Moss.

lo Comte una vetz l'an, si no es del cumenal de la vila o dels [peronencs]

F2v

Item a totz drapiers qui venda drap en la vila de Pereguers, qui sia tench en guayda

o sia drap de Fransa, deu VI s. a Mossenhor lo Comte una vetz l'an s es asaber la vesprade

de Pasques.

Item totz sabatier qui fassa sabats deu XIIII deniers a Pasques e XIIII deniers a Nadal

Item totz hms qui tane cueyr en la vila deu VI deniers a Nadal

Item totz hms manhs qui manhane en la vila deu XII d. a Nadal

Item tot faures qui fassa coteus sive cotls deu VI d. a Nadal e VI d. a Pasques

o I cotl a Moss. lo Comte qui valha los VI d.

Item totz hms o femna qui venda pebre en la vila o els baris de Pereguers deu

IIII d. o IIII denayradas de pebre a Nadal.

Item Mossnher lo Coms pt tener cort a Sen Sil doas vet lo jorn a tersia

e a completa dels hmes de la parfia, e a XII d. de clam e trs s. de defalha e la quarta part

de las vendas qui se fan en la dicha parfia

Item lo drech que Aynart1 Lambert avia en la parfia de S. Mart de Pereguers en vendas

e en chaulage, en favas, en pors

Item totz noms qui venda sepchas saladas a pessic deu III s. a Moss. lo Comte una vetz

l'an

Item en salm, qui sia aportat per vendre o que hm lo passe per la vila per vendre, deu a

Moss. lo Comte II d. de peage per chasc.

1 - cacogr. pour Aymart

F3r

Item en dotsena de lampreas IIII deniers per dotsena, e d'aqu en jos

Item IIII deniers en dotsena de colax, e d'aqu en jos per lo frs

Item en tota saumada de corda XV d.

Item totz fardeus deu XV deniers.

Item en totas autras chausas qui venhan en la vila o els barris (e) deguan peage, Moss. lo

Comte a son peatge domini, exceptat lo peage cumenal d'entre los borzs e luy.

Item 'en' li, en sal e en assier e en totas mersarias e en aver de pes.

Item en saumada de vi I d.

Item el peatge qui es cumenals entre los borss de la vila, a Moss. lo Coms IIII s. e VI d.

per 11.

Item mays VI d. que a comprat lan LX e VII de Aymar Raols e de H. Blanquet per

maniera d'escamnhes ; Johan de Belcier na fach letra.

Item Arnal de Rods deu V s. de renda a Moss. lo Comte a la Sant Estefe per lo peatge

deus arencs que te de Moss. lo Comte, am V s. de acapte a mudanssa de senhor. Lo dich

Aymar Raols la compret a l'eschamnhat a Moss. lo Comte per aqu que Moss. li a baylat, de

qu deu homenatge a Moss. E lo dich Johan de Belcier fet la letra del eschamnhes.

Item en tot hme estranh qui aprte fr en la vila o els barris, a Moss. lo Comte V pessas

per tot l'an.

Item saumada de fr obrat deu IX d. a Moss. lo Comte.

Item lo cossolat de Peregues deu a Moss. lo Comte XL 11., so es assaber las XX 11. a Nadal

e las autras XX a la Sen Joan.

Item li hme de Nalias, de Bordelha, de Marssac deven la boada a la Sen Mart.

Item li hme de Charpenet, de la parfia de Beurona, tres que son, deven la boada a Moss.

lo Comte a la Sen Mart.

Item li hmes de Sen Laurens deven boada a la Sen Mart.

Item li hme de Lambert Prta, de la parfia de Marssac, deven boada a la Sent Esteve de

estiou.

F3v

Item li Selier de la Chapela Gonaguet e li Costati deven X modurieras de sivada e X s. e V

gualinas a la Sen Miquel.

Item B. Ysalbert, de la parfia d'Ilhac, e li Silblanc deven II s. e VI d. de renda del mas

Ysalbert e del mas de l'Anglada.

Item li olier de la vila deven chascs V olas una vet l'an.

Item li hme de Robbert d'Armanhac, de la parfia de Marsans, deven la boada a la Sen Mart.

Item a Moss. lo Comte a Chanssavinel en la bordaria de la Jaladia una eymina de sivada de

renda e XIIII d. a la Sent Estefa e XIII d. a Nadal, e pagua los Moss. P. Benech am sos

parseniers.

Item una eymina de sivada en la Albanelia de Estelle Segui e siey parsoniers, e XIIII d. a

la Sent em Estefe e XVIII d. a Nadal.

Item una eymina de sivada en la Separia e XIIII d. a la Sent Estefe, e XVIII d. a Nadal e

deu los Esteve Segui am sos parsonies.

Item una eymina de sivada el mas Posalan e XIIII d. a la Sent Estefe e XVIII d. a Nadal ;

deu los Helias Quoqui am sos parssenies.

Item en la bordaria de la Girmonia aytertan coma desss, en la deu o Peronela Benecha

am sos parssenies

Item en la bordaria de Lempsoria aytertan, en deu o P. Trobatz am XVIII d. quen deu a

la Sent Estefe e XXI d. a Nadal e una eymina de sivada am sos parsonies

Item en la Albetia aytertan cum de sus, e deu o Guil Albet e siey frayre.

Item ha Moss. lo Coms X modurieras de fromen de renda el mas deus Bruguals en la

parfia de Chanssavinel.

F4r

Item el mas Lhentier aytretan cum a en la Lemsoria, e deu la Helias Metges e Peyre

Rqua, e tot eyss de Chamsavinel pre(n)dia o Moss. Archambaut.

Item lo chapitres Sen Fron deu XX 11. aus IIII Temps, e prent o Moss. Archambaut.

Item li hmes de Bs de Granhl, del mas del Bruelh, de la parfia de Cham(pa)nhac1,

deven boada a la Sent Estefe

Item a Moss. lo Comps en tot hme qui bre am simac a Pereguers X 11.

Item deu Colinet Lo Boyts del fach de Chanta-Loba V sest. de fromen e V sest. de sivada

a la mesura de Peregues a la Sent Miquel

De Puey Auril

Item deven aquist qui s'enseguen las rendas de Puey Auril, s es assaber Mestre Helias

Chavantona XII sest. de blat meytat fromen e meytat sivada, de que ten XXIIII sesteyradas de

terra, e deu mays II s.

Item deu mays G Moret II sest. de blat e una eymina de sivada per meytat fromen e per

meytat sivada e V d., de qu ten V sesteyradas de tera.

Item deu Grimoart Gieych trs eminas de blat meytat fromen e meytat sivada e III d.,

de qu ten III sesteyradas de tera.

Item deven li heretier de G. La [Cru] Cru[c/o], s es assaber Guilhem Ebrart, perfias de

La Dosa, catre sestiers de blat per meytat fromen e per meytat sivada, de qu te VIII

sesteyradas de tera, e deu mays VIII d.

Item deu Helias La Cu Cru[c/o] V modurieras de fromen e V de sivada e II d. e mealha,

de qu te doas sesteyradas e eyminada de tera.

1 - Chamnhac : cacogr. pour Champanhac (2e version, f 9v)

F4v

 

Item deu G. de Co[nb]es VI sest. de blat, per meytat fromen e per meytat sivada, de qu te

XII sesteyradas de tera, e deu mays XII d.

Item deu Aymar Jay tres eminas de blat meytat fromen e meytat sivada, de qu te tres

sestayradas de tera, e deu mays III d.

Item deu Peyre del F[i/r]ous] dos sest. de blat e una cartiera per meytat fromen e per

meytat sivada e IIII d. e mealha, de qu te quatre sesteyradas e una eyminada de tera.

Item Guilhem del F[i/r]ous] deu V modurieras de fromen e VI de sivada e III s. e IX d., de

qu te VI sesteyradas de tera de la ten(en)sa de Mestre Peyre Bernt.

Item Guilhem del Telh sive del Prior deu XV modurieras de fromen e VI de sivada e III s.

e IX d., de qu te VI sesteyradas de tera de la ten(en)sa de Mestre Peyre Bernat.

Item de[u] Peyre La Bessa X sest. de blat meytat fromen e meytat sivada e XX d., de qu

te XX sesteyradas de tera.

Item Arnaut B[o/]asat deu XI modurieras de fromen e XI de civada e V d. e mealha, de

qu te V sesteyradas e una eyminada de tera.

Item G. Culhier te una sesteyrada de tera per si e VIII sesteyradas per los efans de sa

molher, de qu deu IIII sest. e una eymina de blat per meytat fromen e per meytat civada, e

deu may IX d..

Item Peyre [Verier] dich lo Borss e La Blonda deven XII d. e no plus, de qu tenen XII

sesteyradas de tera.


 

2e article en oc : folios 7r 11v (5v un article en franais, 6r et 6v blancs)

F7r

Ays son li dever que Mossenhor lo Comte a en la vila de Peregurs

Prumieramen que pden li sirven del dich Mossenhor arestar tot hme estranh ses

conoycensa de causa a la estanssa del borss de la vila, sin que fassa lo cumenal de la vila ; e

deu XII d. de clam e III s. de defalha e III s. de arrest brisat.

Item a Mossenhor lo Comte IIII cortz en la vila per ras de fiera, s es asaber la

premieyra VIII jorns avant la Sent Estefe d'estiou e VIII jorns aprs ; e la seguonda a la Santa

Maria de setembre VIII jorns e VIII jorns aprs.

E la terssa a la Sen Fron VIII jorns avan e VIII jorns aprs

E la quarta a miech carme VIII jorns avan e VIII jorns aprs. En aquestas IIII cortz,

Mossenhor io Comte pren peatge de tota causa qui intre en la vila de Peregues, venda o no

venda. S es assaber I d. en buu e I d. de vacha.

Item en tota bstia menuda que valha de XII d. [e] en sus : mealha

Item de bstia chavalina : IIII d.

Item en ane o en sauma : II d.

Item de dotsena de drap de li o de carbe : I d. e d'aqu en sus per lo frs,

Item de VI aunas de drap : mealha, e d'aqu en jos no re.

Item de ande[r] o de bigta o de padela o de chaudieyra : mealha

Item de tota pessa de drap de lana que sia aportada per vendre o per comprar : I d.

Item de tot cuer de bstia grossa : I d.

Itel de tot hme o femna qui porte cruvel o dech o desc o panier, si non portava mas I per

vendre, aquel meys es a Mossenhor lo Comte ; e quant que sen porte, es quitis per I urdilh

Item de tot hme qui porte alhs o onhs, a Moss. lo Comte en la saumada dimieya forcha.

Item de tot hme qui porte chana, una per saumada.1

Item de dotsena pels de bstias menudas : I d.

Item de saumada de olas o de pichiers qui se vendan a pess[c] : I urdilh per saumada. E

tot ayss es degut duran las quatre cortz.

1 - cet alina n'est pas dans la 1re version

F 7v

Item de tot hme o femna qui amene lenha talhada a Peregues per vendre en la vila o eus

barris, si no fay lo cumenal de la vila o que sia dels peronencs, ne deu una saumada a

Mossenh. io Comte de la Sen Miquel sayque al dimart gras.

Item totz hms e femna qui porte palha o fe o erba vert ne deu una saumada si la amena

am bstia, e si la porta al cl I fays, si no fay lo cumenal e no es deus peyronencs.

Item totz hms o femna qui porte carb al cl o am bstia ne deu la meytatz a Mossenh. Lo

Comte una vetz l'an, si no es de cumenal o deus peronencs.

Item totz drapiers qui venda draps en la vila de Peregues, qui sia tenchs en guayda o sia de

Franssa, deu VI s. a Mossenh. lo Comta una vetz l'an, s es assaber la vespra de Pasques.

Item totz sudre qui fassa sabats deu XIIII d. a Pasques e XIIII d. a Nadal.

Item totz hms qui tane cuer en la vila deu VI d. a Nadal.

Item totz manhs qui manhane en la vila deu XII d. a Nadal.

Item totz faures qui fassa coteus sive cotels deu VI d. a Nadal e VI d. a Pasques, o I cotel

qui valha VI d.

Item totz hms o femna qui venda pebre en la vila o eus barris deu III d. o tres

denayradas1 de pebre a Nadal.

Item Mossenh. lo Comte pt tener cortz en Sen Sil d[o]as vet lo jorn aters a tercia e a

completa dels hmes de la parfia, e a XII d. de clam e III s. de defalha e la carta part de las

vendas qui se fan en la perfia

Item lo drech que Aymartz Lambert avia en la perfia de Sen Mart de Peregues en las

vendas e en caulatge, en favas e en prs

1 - dans la 1re version : IIII d. e IIII deneyradas

F8r

Item totz hms qui venda sepchas saladas a pess deu III s. a Moss. lo Comte una vet l'an.

Item en salm qui sia aportatz per vendre o que hm lo passe per la vila per vendre deu a

Mossenhor lo Comte dos d. de peatge per chasc.

Item en dotsena de lampreas quatre d. per dotsena e d'aqu en jos per lo frs.1

Item quatre d. en dotsena de colax, e d'aqu en jos per lo frs.

Item en tota saumada de crda XV d.

Item totz [fardeus] deu XV d.

Item en totas autras chausas qui venhan en la vila o els barris de Peregues qui degan

peatge, Mossenhor lo Comte a son peatge domini, exceptat lo peatge din cumenal d'entre los

borss e luy.

Item en li, en sal, en assier e en totas mersarias per lo frs e en aver de pes per2

Item en saumada de vi I d.

Item el peatge qui es cumenal entre los borss de la vila a Mossenhor lo Comte IIII s. e VI

d. per 11.

Item mays VI d. que a comprat l'an LX VII de Eymar Raols e de Helias Blanquet per

maniera d'eschamnhes ; Johan de Belcier n'a facha letra.

Item Arnal de Rods deu V s. de renda a Mossenhor lo Comte a la Sen Esteffe per lo

peatge deus arencs que te de Mossenhor lo Comte, am V s. d'acapte ; la compret ela e a

l'eschamnhat am Moss. per aqu que Moss. li a baylat a Montrenc, de qu deu homenatge a

Mossenhor ; e lo dich Johan de Belcier fet la letra del eschamnhes.

Item en tot hme estranh qui aprte fer en la vila o eus baris, a Moss. lo Comte V pessas

per tot l'an.

Item saumada de frs obrat deu IX d. a Moss. lo Comte.

Item lo cossolat de Peregues deu a Moss. lo Comte XL 11., s es assaber las XX a Nadal e

las XX a la Sen Johan.

Item li hmes de Nalias, de Bordelha, de Marssac deven la boada a la Sen Mart.

Item li hme de Charpenet deven de la parfia de Beurona, tres que son, deven la boada a

Moss. lo Compte a la Sen Mart ; item li hme de Sen Lauren deven boada a la Sen Mart.

Item li hme d'En Lambert Prta, de la perfia de Marsac, deven la boada a la Sent Estefe

d'estiou.

1 - per lo frs n'est pas ici dans la 1re version

2 - 1 re version : ...en totas mersarias e en aver de pes per lo frs

F8v

Item li Selier de la Chapela Gonaget e li Constati deven X modurieras de sivada e X s. E

V guallinas a la Sen Miquel.

Item li Isalbert de la parfia d'Ilhac e li Silh Blanc deven II Silbart deven II s. e VI d. De

renda del mas Ysalbert e del mas de la Anglada.

Item li olier de la vila deven chascs V olas una vetz l'an.

Item li hme de Robbert d'Armanhac, de la perfia de Marssans, deven la boada a la Sen

Mart.

Item a Moss. lo Comte a Chanssavinel en la bordaria de la Jaladia una emina de sivada de

renda e XIIII d. a la Sent Esteffe e XVIII d. a Nadal, e pagua los Moss. P. Benech am sos

parssenies.

Item una eymina de sivada en la Albanelia, e deu la St. Segui e siey parsseniers, e XIIII d.

a la Sent Esteffe e XVIII d. a Nadal.

Item una eymina de sivada en la Separia e XIIII d. a la Sent Estephe e XVIII d. a Nadal, e

deu los St. Segui am sos parseniers. Item una eymina de sivada al mas Posalan, XIIII d. a la

Sent Stefe e XVIII d. a Nadal, e deu los Helias Quoqui am sos parsenies.

Item en la bordaria de la Gironia atertan coma de sus, e deu o Peyronela Beneycha am sos

parsenies

Item en la bordaria de la Lemsoria aytertan, e deu ho P. Trobat am X e VIII d. quen deu a

la Sent Estephe e XXI d. a Nadal e una eymina de sivada am sos parsenies. Item en la Albetia

eytertan coma desss, e deu ho G. Albet e siey frayres.

Item a Moss. lo Comte X modurieras de fromen de renda el mas deus Brugals en la

perffia de Chanssavinel.

Item el mas Lhentier eytertan coma en la Lempsoria, e deu la Helias Metges e P. Roqua, e

tot ayss de Chanssavinel prendia Moss. Archambaut.

Item lo chapitres Sen Fron deu XX11. aus IIII Temps e prent ho Moss. Archambaut

Item a Moss. lo Comte X 11. sobre los bes de tot hme qui aussi autre am glavi.

Item a Moss. lo Comte a Peregues que, si hms ausi autre am glavi, hm lo deu presentar

a la sala de Moss. lo Comte, e el lo de[u] menar a la justisia.

F9r

Ayss son las rendas que son degudas de Puey Bay[ri/n], que son degudas a la Sen Mart

d'ivern

Johan Bredier deu dos s.

G. de Vinhayrac deu tres s.

Guilhem d'Abonel, filh qui fo de B., deu II s.

B. Farguanel deu II s., li heretier de G. Blay IIII s.

Li heretier de G. Jaufre II s. e VI d.

P. Jaubert IIII s. e VI d.

P. Jaufre XVIII d.

Raymon de Monrabey IIII s.

Li heretier de G. La Csta III s. e IX d.

G. Jaufre XVIII d.

P. Fochier deu IIII s. de una vinha qui fo a Moss. Guilhem de Mauran.

Item deu G. de Barbi, de la Ciptat, II s. de renda en la festa de Sen Toms, de I rt de

davan la Rolfia que te de Moss. lo Comte

Item B. de Conbas, de la Ciptat, deu XII d. de renda en la festa de Sen Toms per I ort que

te de Moss. lo Comte, lo cal se te am G. de Barbi.

Item Helias de Vins, de la Ciptat, deu VI s. de renda en la festa de Pasques, d'una pesa de

terra qui es entre la teuliera e la contz (sic) deus Presicads e de I rt qui es entre los murs de

la Rolfia, los cals baylet P. d'Artensa per lo pret de sus dich, tant quant pleyria a Moss. lo Comte.

Item P. Malavia deu II s. de I rt que te de Moss. lo Comte, qui se ten am G. de Barbi, lo

qual li baylet P. d'Artenssa tant cum pleyria a Moss. lo Comte.

 

Item aquich qui s'enseguen deven la boada a Moss. lo Comte, e son de Chanssavinel :

G. Segui - St. Segui - P. Segui - Helias Quoqui - St. Segui junior - P. del Forn Guilhem

Benech - G. Escorga - P.a Benecha - Aymiric Escorga - Johan del Peyrat - Helias Benech

Helias Crosat - P. Berdal - G.a Seguina - Li heretier de G. Benech - Helias Pinss - Iitier del

Peyrat - P. Benech - Guilhem Benech - Helias Benech - Helias Escorga - Helias Metge - P.

Trobat - Helias Bay[rie] - P. Regualhac - Helias Albet - St. Albet - B de Lempsor Johana

Trobada - Johan Uchier - Peyrona de Lemsor - Johan de Lemsor.

F9v

Item li hme de Bs de Granhls, del mas del Bruelh, de la perfia de Champanhac, deven

la boada a la Sent Estefe.

Item a Moss. lo Comte en tot hme qui bre am simac a Peregues X11.

Item deu Colinet Lo Boyts, del fach de Chanta-Loba, V sest. de fromen e V sest. De

sivada a la mesura de Peregues a la Sen Miquel

De Puey Auril

Item deven aquist qui s'enseguen las rendas de Puey Auril, s es assaber Mestre Helias

Chavantona XII sest. de blat meytat fromen e meytat sivada, de qu te XXIIII sesteyradas de

terra, e deu mays II s.

Item deu G Moret II sest. de blat e una eymina per meytat fromen e per meytat sivada e V

d., de que te V sesteyradas de terra

Item deu Grimoart Gieych trs eminas de blat meytat fromen e meytat sivada e trs d., de

qu te tres sesteyradas de terra.

Item deven li heretier de G. Crut, s es assaber Guilhem Ebra(r)t, perfia de La Dosa, IIII

sest. de blat per meytat fromen e per meytat sivada, de qu te VIII sesteyradas de terra, e deu

may VIII d.

Item deu Helias Crut V mosdurieras de fromen e V mosdurieras de sivada, e II d. E

mealha, de qu te doas sesteyradas e eyminada de terra.

Item deu G. de Co[nb]es VI sest. de blat per meytat fromen e per meytat sivada, de qu te

XII sesteytadas de terra, e deu mays XII d.

Item deu Aymar Jay tres eyminas de blat meytat fromen e meytat sivada, de qu te tres

sesteyradas de terra, e deu mays III d.

Item P. del F[i/r]ous] dos sest. de blat e una cartiera per meytat fromen e per meytat

sivada, e IIII d. e mealha, de qu te IIII sesteyradas e eyminada de terra

Item Guilhem del F[i/r]ous] deu XV mosdurieras de fromen e VI de sivada, e III s. e IX d.,

de qu te VI sesteyradas de tera de la tenenssa de Mestre P. Bernat

F 10r

Item Guilhem del Telh, sive del Priol, deu XV mosdurieras de fromen e VI de civada, e III

s. e IX d., de qu te VI sesteyradas de terra de la tenenssa de Mestre P. Bernat.

Item P. La Bessa deu X sest. de blat meytat fromen e meytat civada, e XX d., de qu te

XX sesteyradas de terra.

Item Arnaut B[o/a]sat deu XI mosdurieras de fromen e XI de civada, e VI d. e mealha, de

qu te V sesteyradas e una eminada de terra.

Item G. Culhier te una sesteyrada de terra per si e VIII sesteyradas per los efans de sa

molher, de qu deu IIII sest. e una emina de blat per meytat fromen e per meytat civada, e deu

mays IX d.

Item P. Veyrier, dich Lo Borss, e La Blonda deven XX d. e no plus, de que tenen XII

sesteyradas de terra.

 

Item deu Ramunda Bigota V sest. de blat per meytat fromen e per meytat civada, e X d.,

de qu te X sesteyradas de terra.

Item P. Veyrier, filh que fo de Guilhem, deu V sest. de blat per meytat fromen e per

meytat civada, e X d., de qu ten X sesteyradas de terra.

Item B. Mart deu VII sest. de blat per meytat fromen e per meytat civada, e XIIII d., de

qu te XIIII sesteyradas de terra.

Item Aymiric d'Affaus deu V sest. de blat per meytat fromen e per meytat civada, e XII

d., de qu te XII sesteyradas de terra.

Item G. Ebrart deu X sest. e una emina de blat per meytat fromen e per meytat civada, e

XXI d., de qu XX una sesteyrada de terra.

Item P. Ebrart deu IIII sest. de blat emina per meytat fromen e per meytat civada, item

mays IX d., de qu te IX sesteyradas de terra.

Item Johan de Petit deu III sest. de blat e una quartiera meytat fromen e meytat civada, e

IIII d, de qu ten VI sesteyradas de terra.

Item Ramon de Pomareda deu X mosdurieras de fromen e una emina de civada, e I s. e VI

d., de qu te IIII sesteyradas de terra.

Item Johan Salam deu II sest. e una eymina de blat meytat fromen e meytat civada, e III

d. e mealha, de qu te IIII sesteyradas e una eyminada de terra.

Item St. Crut deu II sest. de blat meytat fromen e meytat civada, e II d., de qu te IIII

sesteyradas de terra. E totas aquestas rendas d'aquetz tenenciers de Puey Auril son a paiar

al terme de la Sen Miquel.

F 10v

Item Aymar del Trieyde, de la perfia de La Crpta, deu X s. a la Sen Miquel ; item deu a

la Patecoss Pantecosta X s. am sos parsenies.

Item Moss. Helias de Peregues deu III sest. de blat meytat fromen e meytat civada, e VIII

d., de qu te VIII sesteyradas de terra.

Ayss son las rendas de Peymilhac

Guilhelma Alberta deu II sest. el de civada e la terssa part de una mosduriera e una

mosduriera combla de fromen chasc an, e deu paguar a la Sen Miquel. Item deu III sest. de

vi e doas pintas chasc an, a paguar en vendemnhas. Item VIII s. e dos d. de renda de aqu

que conquistet de Ar. La Bria ; e d'aquels d. deu Helias Sepier la mitat, e de(u) paguar la

mitat al Sent Estefe e l'autra mitat a Nadal.

Item deu III s. e IIII d. sobre questa chascun an, a paguar a la Candelol. Item deu una

gualhina de renda entre Nadal e Kareme.

P. La Boria deu XX d. de renda, e deu mays IIII d. d'aqu que conquistet de B. de Biras,

los dos d. e los autres dos per aqu que conquistet de Guiral La Bria. Item deu d'aquelas

doas conquestas de sus dichas IIII d. d'acapte de chascuna do[a]s, e deu los d. a la Sent

Estephe.

Item deu XX e una pinta de vi en vendemnhas per vinada.

Item deu de renda una eymina de fromen e dimieia mosduriera e doas rasas mosdurieras

de civada a la Sen Miquel.

Item deu II s. e VI d. sobre questa a la Candelor, e deu mays la tersa part d'una gualhina

entre Nadal e Kareme.

 

B.a de la Guarda deu XXI d. al sent Estephe de renda. Item deu XX e una pinta de vi en

vendemnhas. Item deu de renda VII mosdurieras1 de fromen e IIII rasas mosdurieras de civada

a la Sen Miquel. Item may deu V s. sobre questa a la Candelor, e la quarta part de una

gualhina entre Nadal e Kareme.

F 11r

Helias de La Guarta deu III s. de renda a la Sent Estephe, e deu mays IIII d. per aqu que

conquistet de B.a La Guarta e de Ar. Vedel (a) aquel meys terme ; e deu may IIII d. per aqu

que conquistet de Ar. e de Helias La Bria a aquel mays terme ; e deu mays IX mosdurieras

de fromen e una eymina de civada a aquel meys terme ; e deu V s. sobre questa a la Candelor ;

e deu tres eminas e quarteyr de vi en vendemnhas, e dimieya gualhina entre Nadal e Kareme.

G. Malvars deu XXI d. de renda a la Sent Estephe, e deu may una emina de fromen e

dimieya moduriera e IIII mosdurieras rasas de civada. Item XX e una pinta de vi en

vendemnhas ; e deu II s. e VI d. sobre questa a la Candelor ; e deu mays la autra part d'una

gualhina entre Nadal e Kareme.

Li heretier de P. Vedel XXI d. de renda e IIII rasas mosdurieras de civada e VII

mosdurieras de fromen a la Sent Estephe ; e deven XX e una pinta de vi en

vendemnhas, e V s. sobre questa a la Candelor, e la autra part de una gualhina entre

Nadal e Kareme.

Johana de La Bria deu IIII s. e II d. de renda, e una emina de fromen e dimieya

mosduriera e una emina de civada a la Sent Estephe ; e deu II sest. e IIII pintas de vi en

vendemnhas ; e deu III s. de sobre questa a la Candelor, e la terssa part d'una gualhina entre

Nadal e Kareme.

P. La Bria deu per Estevena de La Bria II s. e I d. de renda, e doas modurieras de

fromen e dimieia e doas mosdurieras de civada al Sent Estephe, e XXII d. de sobre questa a la

Candelor, e la terssa part d'una gualhina entre Nadal e Kareme.

Item II d. de renda de aqu que compret de Ar. La Boria e de Helias am II d. d'acapte, e

deu los B. La Bria. Item VI d. que deu P. La Bria d'una pessa de terra qui fo de Helias La

Bria filh de Arnaut ; e deu may I sest. e doas pintas de vi en vendemnhas.

Helias La Bria lo Jove deu ni s. e III d. de renda, e III mosdurieras de fromen e II

mosdurieras de civada a la Sent Estephe ; e deu tres eyminas e I quarteyra de vi en

vendemnhas ; e deu II s. de sobre questa a la Candelor, e dimieya gualhina entre Nadal e

Kareme ; e deu may per sa molher XII d. e una moduriera de fromen e una moduriera de

civada a la Sent Estephe, e X pintas de vi en vendemnhas, e XIII d. sobre questa a la

Candelor, e la seyena part de I gualhina entre Nadal e Kareme.

B.a Alberta deu II s. e I d. de renda, e una combla moduriera de fromen e una rasa e doas

mosdurieras de civada e1 tert d'una a la Sent Estephe ; e deu XX pintas de vi en vendemnhas,

e II s. e I d. sobre questa al Candelor, e las doas part d'una gualhina entre Nadal e Kareme.

P. del Chalhavel deu III s. menchs I d. de renda, e una combla moduriera de fromen e

doas vendablas e tres modurieras de civada e'1 tert de una a la Sent Estephe, e I sest. e

quarteyr de vi en vemdemnhas, e III s. e d. de sobre questa a la Candelor, e demieya

gualhina.

F 1lv

 

Guilhelma de La Bria deu III s. e III d. de renda, e III modurieras de fromen e II

modurieras de civada a la Sent Estephe, e III eyminas e quarteyr de vi en vemdemnhas, e II

s. sobre questa a la Candelor, e dimieya gualhina entre Nadal e Kareme.

P. de Biras deu XIIII d. e mealha de renda a la Sent Estephe, e II s. e VI d. a la Sen

Miquel, e una moduriera de fromen e una rasa de civada.

Item deu Guilhelma Alberta e P. de Biras per los enfans de B. de Biras XIIII d. a la Sent

Estephe, e VI d. a la Sen Miquel e una moduriera de fromen e una de civada

Arnauda, filha qui fo P. de Biras, deu XIIII d. a la Sent Estephe de renda, e II s. e VI d. A

la Sen Miquel, e una moduriera de fromen e una de civada. Item Guillelma de Biras XIIII d.

de renda a la Sent Stephe, e II s. e VI d. a la Sen Miquel, e I moduriera de fromen e I

moduriera de civada.

Helias de Biras lo vielh deu XIIII d. de renda a la Sent Estephe ; e deu VI d. de aqu que

compret de Johan e de Arnaut e de Helias La Bria (a) aquel meys terme, e doas modurieras

de fromen e doas rasas de civada ; e deu mays II d. de ces e I d. d'acapte a l'an nuu, de aqu

que compret de Arnauda de Biras ; e deu mays V s. a la Sen Miquel.

Helias de Biras lo jove deu II s. e VI d. de renda a la Sent Estephe, e doas modurieras de

fromen e II rarsas (sic) de civada.

Li heretier de P. Dorle deven una emina de fromen e una de civada de renda e II s. e VI d.

a la Sent Estephe, e III eminas de vi en vemdemnhas e mays I quarteyr, e dimieya gualhina

entre Nadal e Kareme.

Li Faure de la [Ci/Ca]golhia deven II s. de renda del mas de la [Ci/Ca]golhia a la Sent

Estephe.

<< Retour