<<Retour

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 46 : Année 1324 – 1325 – 2 registres in 4o, 16 et 10 feuillets, papier (nombreux trous de vers). Les 2 registres présentent le même compte en deux exemplaires : sans doute celui du comptable et celui du contrecomptable ; le segond registre se présente tête bêche, et a été numéroté. à l’envers par M. H ; des feuillets manquants, principalement concernant les recettes.

Dépenses de l’année :  premier registre :  3r - 9v ,

   second registe (numéroté à l’envers) : 15v -8v

 

(folio 1v)

En l’an miel CCC e XXIIII lo dijòus avans la Sta Katarina fo comensat aquetz comtes de la viela. Ieu Itiers de Chatuel suy comtadres, e Helias de Barri contracomtadres. E cossols aquist qui s’enseguen :

 

Steve de Blanquet   –  Steve de Salas  –  Johan de Chaumon  –  Steve La Fon  – 

Helias Gelat dels Mazeus  –  Helias de Barri  –  Helias de Taurel  –  Helias d’Agonac – 

Johan de Faya  –  R. de Bru.

 

(folio 2r : recettes des fermages – 2v blanc)

(folio 3r)

Ayssò son las baylas       (note postérieure : payements)

 

Costeren II papier, I al comptador e I al contra comptador, e una ma de papier que fo messa al cossolat : a IIII s. e a II d.

Item baylem XIIII d. a Guaschier a remer lo còrn del cossolatz.

Item baylem a Amorós XII d. per pa aus pregoniers qui foren pres per lo gach al setume de la Comptessa.

Item baylem XIII s. aus sirvens per una exequcio qui fo facha de la farinieyra qui estava al forn de Bulhfarina qui ausís son marit, e fo arssa.

Item baylemVII d. a I guoraut qui portet la buscha quant la fempna fo arssa lo jorn de la Sent Aloy[1].

Item bayliey XXII d. a vi que beguen li sirven quant feyren lo gach del septume de la Comptessa.

Item baylem XX s. a Steve de Sudor per lo procès de S. Loý qui se auvia davant Maytre Andrio Ros lo dicmenc après la S. Andrieu.

Item ac maych Steve X s.   –    Item XVIII d. en chandelas.

Item baylem VI s. aus sirvens qui velheren la puta H. Gelatz en la tor.

Item a [Canhí] lo gorraut per recrubir lo cossolat, entre totas chauzas : X s. e VI d.

Item baylem III s. a la copia de la citacio que prestet lo procurayres del rey de la riòta del gach.

Item baylem II s. a adobar una frenestra del cossolat en frachissas e en claveus.

Item baylem a Maytre Johan Mercier per la enformacio que fet del fach del gach qui fo esvaÿt per las gens del Compte l’endemà de la Sta Lucia.

 

Soma :  III ll. menh VI d.

 

(folio 3v)

Item baylem VII ll. pergozís qui foren donadas aus avocat lo dilhús avan la optava de Nadal.

Item costeren de champnhe las dichas VII ll. : VII s.

Item baylem X s. a la copia del mandament de las monedas qui foren cridadas [lo] dimercres avan Nadal.

Item baylem X d. a B. Ortic clerc per la examinacio deus testimònis del fach de Sen Loý.

Item baylem [XL] s. aus sirvens la vespra de Nadal.

Item baylem XV s. a Lambert de Sarlat la vespra de Nadal.

Item baylem V s. a I masip qui anet am Johan de Faya a París.

Item baylem en I prezen qui fo fachs a la Comptessa en la Raolphia, la vespra de Nadal, en I bariel de piment e en especis :  IIII ll. e VIII s.

Item baylem a Johan de Faya, lo digmenc aps Nadal, XII ll. tornés quant anet a París per alcunas gràcias que Mossen N’Amfós d’Espanha nos promés quant passet per esta viela, e per enpetrar una letra que la viela  no pagès re que degués de II ans.

Item baylem XIX s. tornés a reymer l’argaut del Tinhós qui era en gatges pel plach d’En Bòs de Giraudó.

Item baylem XV s. e IIII d. a Sabató lo sirvent per citar los cossols de S. Loý davan Maytre Andrio Ros.

Item baylem V s. a remer las letras de la quitanssa que parlaven de XXIII ll. de tornés que avem pagadas a·N ‘d’En’ Bòs de Giraudó.

Item baylem X s. a Maytre B. del Sotol per la copia deus testemònis qui foren traych a proar lo trel del sayel del rey el fach de S. Loý, per mandament de Maytre Vidal[2].

 

Soma :  XXXIII ll. e IIII s. e VI d.  per va.

 

(folio 4r)

Item baylem V s. per una acta e per razós que fet B. de Vezí al plach de S. Loý.

Item IX d. en palha qui fo messa al cossolat

Item baylem XI s. tornés a P. Bardó quant anet a Caort per saber la ordenanssa de las monedas, am letra clauza que li cossol lhi bayleren qui anava a Mosen Ber. Girvaych.

Item baylem XX ll. pergozís al prior deus Prezicadors per la renda del Compte que devem a Nadal del cossolat lo dimart avan la Chandalor, e avem ne letra del prior que a Helias de Barri.

Item baylem VII ll. a VII avocatz a l’asiza qui fo lo dimercres après la Chandalor, que fetz hòm affar am las gens del Compte pel fach del gach .

Item baylem II s. tornés a Guilhó de Maystre Jacme per citar los cossols de la Ciptat que venguessan procedir a l’asiza qui fo aps la Chandalor.

Item baylem IIII s. et VI d. a I esturment que requerem a R. Manen quant En P. Guarels fet metre las bótias a la ma del rey al bayle, e fo lo digmenc après la Chandalor.

Item baylem XXX s. a Maystre Itier Rocel e a·N Vidal Beraut per anar a Layla enpausar contra la [ba]stida que lo rey i volia far, e per lo jorn que Mosen Phelips i donet pel fach de la Ciptat, e fo lo dimart apròp la optava de la Chandelor.

Item baylem  XVIII ll. e VII s. et VIII d. a I enap daurat amb sobrecop qui fo donat a Mosen Phelip a sa venguda quant ac estat chavaliers.

Item baylem XVIII d. a I verolh e a Ia tapa qui fo messa al cossolat en una frenestra.

Item baylem XXX s. al clerc de Mosen Phelip per lo procès de la Ciptat, la vespra del Dimart Lardier.

Item baylem V s. ‘e I d.’ a sebelhir l’òme qui fo trobat al chaoforn.

 

Soma :  L ll. et IX d.

 

(folio 4v)

Item baylem II s. tornés a Tibeyrant per ajornar En P. Guarrel e·l bayle davan Maystre Hugó La Serra per ostar las bótias de la ma del rey.

Item baylem XII d. aus trompadors per la civada deus rossís del Dimart Lardier

Item baylem XIIII s. a [Chapplat] pel logier del seu rossí que prestet òm al senes[chalc] quant fet venir sa molher lo segon jorn de Karesme.

Item baylem XXXIII [s.] a Johan Rissó per lo viatge que (fet)[3] am Johan de Faya a París.

Item baylem II s. tornés a Guillem de Jacme per ajornar los cossols de la Ciptat davan Mosen Phelip.

Item baylem XX s. a B Ortic per examinar testemònis del plach de S. Loý lo [segon] [di]gòys de Karesme.

Item baylem XXIII s. e VI d. aus sirvens per la exequcio que feyren de dos layrós qui foren pendut lo segon divendres de Karesme per leyronnissi que aviant fach en la esgliega de Perdutz que creberen, per lor dever e per las còrdas.

Item baylem XXXIIII s. a·N Steve de Salas qui anet a Brageyrac per alcunas gràcias que Mosen Johan de Varenas commissari del rey lor avia promés, lo divendres après lo dimenc que hòm chanta Domine dilexi.

Item baylem XL s. a Guilhem Gastinel sirven de cossolat per lo plach que segueren el e·l Tinhós per la guarentia que li cossol devian portar envès Gui de Rey, e fo après lo segon lo divendres de Karesme.

Item baylem a·N Vidal Beraut per son salari de la jutgaria que·lh devia òm de la Sen Martí tròs que a Pasques :  XXX ll. tornés.

Item I drap d’aur e XII tòrchas que donet òm al septusme de la Comptessa :  XVI ll. e IX d. pergozís.

Item baylem VI ll. de chandelas de bugia que donet òm al procurador del rey : XIX s.

Item beylem maych V ll. de cera que donet òm al procurador del rey : XVI s.

 

Soma :  LX VIII ll. e XVI s. e III d.

 

(folio 5r) 

Item baylem a II bóstias de gingibrat e a VI ll. de chandelas de bugia que donet òm a Mosen Johan de Varenas :  LX e III s.

Item bailem V s. a [Arnio] per la merca deus cobdes que fetz.

Item bailem VI s. aus sirvens per I layró qui fo eschaurelhatz per linssòls que avia panatz.

Item bailem XI s. e II d. aus sirvens per Robbert de Cozeyrier qui fo pendut.

Item bailem IX s. et VI d. tornés a P. Mercier per los sayels del rey de las acessas de la viela.

Item bailem LIX s. a Steve del Pòy per selar la absolucio de las fianssas de la viela qui [er]an en sentenssa, e fo la vespra de Pasques.

Item bailem XL e V s. aus sirvens la vespra de Pasques.

Item bailem V s. a Hugó de Jolia per I estrument que fet del fach de S. Loý.

Item bailem XXX s. tornés a Hugó de Jolia per anar a Gordó per lo fach deus corretiers qui erant arrestat peus commissaris davan Mosen Johan de Varenas et davan lo seneschalc, e fo lo dimart après la Sancta Crotz de may.

 

Item bailem XXIIII s. tornés per la anada de Hugó de Jolia que fet a Brageyrac encontra los commissaris qui eran vengut per penre lo blat e la charn salada, entre lo logier del rossí e son salari e del masip.

Item bailem VII s. pergozís a Steve del Pòy per furnir la soma que·lh bailem de las acessas de la viela.

 

Item XXXIIII ll. a Guilhem de Jaudó lo mazelier per la charitat de la charn salada del bacó

Item maych XL e VII ll.

Item bailem XL s. en I bacó de Steve del Pòy

Soma la charitat :  IIIIXX e III ll.  V d.

 

Soma :  IIIIXX e XVII ll. e VII s.

 

(folio 5v)

Item bailem XV s. aus sirvens de la viela per I layró qui fo pendut l’endemà de la Pantacòsta, e fo pres quant òm donava la charitat deus paubres.

Item bailem X ll. de tornés a Mosen Phelip per lo fach de la Ciptat, lo dimart apròp la Pantacòsta.

Item bailem X s. a son escudier W. La Guarda per la sazina que avia messa sunlas[4] bóstias.

Item costet la charitat de la Pantacòsta en blat, en pa e en deniers : VIIXX e una ll. e XVIII d.

Item bailem a P. Sabató per anar a S. Loý citar los cosols de Sen Loý, lo dimart après la trinitat :  X s.

Item baylem XIX s. e VI d. per plom qui fo mes al pes de la viela.

Item bailem XV s. a un presen qui fo fach al procurador del rey, e per portar letras a Caort a Mossen Johan de Varenas e al seneschalc, e fo lo divendres apròp la Sen Marssal, pel fach de la viela.

Item baylem, la vespra de la Sen Johan, C e III s. e VI d. aus sirvens e al Rey e al Marqués[5] e al percurador, e en autres menut costz.

Item bailem V s. aus sirvens per una fempna qui fo eschaurelhada.

Item bailem VII s. e VI d. a l’esturment quant nos feyrent citar li cossol de la Ciptat a S. Johan d’Angeyrí.

Item bailem IIII s. per una letra de l’asessa de la charitat de la Pantacòsta.

Item bailem XII s. et VI d. a Johan de Faya quant anet a Belveyr parlar am lo procurador del rey que lo seneschalc nos demandava que lor prestessam sirvens a anar a La Reula.

 

Soma :  VIIIXX e III ll. e XIII s. tornés

 

(folio 6r)

Item bailem X s. a I massip qui anet a Belveyr al procurador del rey  a Ia letra cum eram quiti del subssidi.

Item bailem XXX e III s. e VI d. per logiers de rossís e de mesatges quant Maytre Helias Chavantona e·N Steve de Salas aneren a S. Johan d’Angayric pel fach de la Ciptat.

Item porteren maych VI ll. de tornés per far lor despens li dich Maytre Helias e Steve.

Item costet lo cossolat de nedeyar, e de raus que i mes òm :  XV d.

Item bailem XII s. et VI d. a I massip qui anet a Caort per empetrar un mandament de Mosen Johan de Varenas.

Item bailem XL s. de tornés a R. de Pinòcha per son viatge que fet a Caortz per parlar am Mosen Johan de Varenas et am lo seneschalc qui demandavan sirvens a la viela, lo dimart avan la Sancta Maria Magdalena.

Item bailem C e X s. que costet la tors d’adobar del cossolat a Pinssó.

Item bailem XXX s. a Lambert de Sarlat quant anet a Salvaterra parlar am lo seneschalc peus sirvens que mandet que fezessam, e fo lo dimercres aps la Magdalena.

Item bailem a Lambert de Sarlat la segonda vetz XL s. quant anet a La Reula dire al seneschalc que li sirven venian, e que·lh dichés ont irian, e espiar si era patz, e eissò lo dimercres avan la S. Peyr d’aost.

Item bailem IX ll. tornés a·N Steve de Salas quant anet a S. Johan d’Angayric per pagar los comissaris el procès que avian fach am los cosols de la Ciptat, e fo lo dimercres aps la Magdalena.

Item bailem XIII s. per lo logier del rossí que menet lo dich Steve de Salas.

Item bailem XVI d. al papier quant fetz òm lo crit que òm adobès los sirvens per anar al seneschalc, e fo lo dissabde après la Magdalena.

 

(somme illisible à ras du fond de page rogné)

 

(folio 6v)

Item bailem XXX e VI s. de tornés per VI cobdes de drap que ac G. lo trompadres, lo disabde après la Magdalena, per mandament Helias de Barri e de Helias de Taurel.

Item bailem XXIIII s. a P. Mercier e a Jacomart lo sirven e a Gualochier e a P[it]aló per mandar la gen de la viela que fezessan sirvens a anar aquí on lo seneschalc los mandaria, e fo lo dilhús aps la Magdalena.

Item bailem XXX e V s. de tornés per VI cobdes de vetat que bailem a Baragí lo banayrier la segonda vetz que li sirven volguen anar a Salvaterra, e fo lo jorn de la S. Chistephe.

Item bailem II s. tornés a Hugó de Jolia per escriore los rebelles qui no volian far sirvens.

Item bailem VI d. en raus qui fo mes en cossolat.

Item bailem V s. que donet òm a Amorós lo sirven quant era malaptes, los quals pres Helias de Barri.

Item bailem X ll. a Maystre R. d’Esparssac, la vespra de la S. Chistephe, per ostar la ma de la jurisdiccio e de las bóstias qui eran a la ma del rey per lo fach deus sirvens, quar no los podi’òm far prestamen, e pueych fet òm los per anar a Salvaterra, e fo per mandamen de R. de [B]ru e de Helias de Barri.

Item bailem a Hugó de Jolia, per la citacio de l’òme de Bordel, XII d. que fossan desbanit li be davant Maystre Letgier Barrieyra, e am lo procurador del rey, e fo lo dilhús après la S. Laurens.

Item bailem LX s. de tornés a Maytre Helias Chavantona per un viatge que fet a S. Johan d’Angeyric per lo plach de la Ciptat, e fo lo premier jorn que òm hi tenc, e estet VI jorns, per son salari.

Item bailem X s. aus sirvens qui penderen lo layró de Bordel, lo dimercres après la Senta Maria d’aost.

Item bailem XII s. que despendet en la preygó en messio.

 

Soma :  XXI ll.

 

(folio 7r)

Item bailem XX ll. aus Prezicadors per la renda que òm deu al Compte de cossolat del terme de la S. Johan, e avem ne letra selada que a Helias de Barri del prior.

Item bailem VII s. et VI d. a un prezen que fet òm al procurador del rey lo jorn de la S. Bertholmio.

Item bailem XL s. a Helias de Barri, los quals baylet a Maystre P. La Pòrta de Talhafer e a Maystre Itier del Chastanet pel plach que segui’òm a S. Johan d’Angayric am los cossols de la Ciptat, lo dimercres avan la Sancta Maria de setembre.

Item bailem X s. a Helias de Vallahonor per dos estrumens que fet del fach de la Ciptat, lo dicmenc avan la Sancta Maria de setembre.

Item bailem XXXIII s. pergozís a Helias de Barri per l’argent que ac Lo Tinhós que·lh doneren li cossol quant era toriers de cossolat.

Item bailem XX ll. e VI s. e VIII d. per las raubas deus sirvens.

Item bailem C e XV s. tornés a Lambert de Sarlat per I viatge que fet a Sen Johan d’Angeyric, lo disabde avan la Sancta Maria de septembre, e estet VII jorns, entre logier de rossí e de massip, e de procès que devi’òm lay, e de son salari e de sos despens, per lo jorn que aviam am los cossols de la Ciptat.

Item bailem LX e IIII (s.)[6] tornés a Johan de Faya e a R. de Pinòcha qui aneren a Sarlat parlar am Mosen Johan de Varenas, lo jorn de la Sancta Crot de Vendempnhas, per alcús negòcis de la viela, entre logier de rossís e de massibs, e esteren IIII jorns.

Item bailem XX e V ll. tornés a Johan de Faya e a R. de Pinòcha, lo dimart après la S. Matio, quant aneren a París peus negòcis de la viela.

Item bailem IX d. a cera vert a selar la procuracio que porteren Johan de Fa(ya) e R. de Pinòcha.

Item bailem X s. a Emar Albiró per un estrument que òm tramés a Caort per lo fach del layró de Bordel.

(somme disparue : bord inférieur de page rogné)

 

(folio 7v)

Item bailem XVII ll. tornés a Helias ‘Dagues’ per un rossí que R. de Pinòcha menet a París, lo dimercres après la optava de la S. Michel, de las quals devi’òm al dich R. XII ll. e X s. tornés de la maioria Helias de Paris, e l’aremanen prestet òm lhi sobre son salari.

Item bailem VI s. tornés a Gualochier lo sirven, per mandamen de Helias de Barri, que paget al bayle per una deffalha que·lh devia fazen l’uffici de la viela.

Item bailem XXX s. pergozís a dos coteos e a las cotelieyras, que donet òm a Johan de Lobet de S. Johan d’Angayric, lo dimercres avan la S. Luc, per las conoychenssas e per las amors que avia fach aus procuradors de la viela quant anavan lay.

Item bailem X s. a Maystre R. de Bru per posicios que fet Maystre Ger. de Bòrn al plach de S. Loý, la vespra de S. Luc.

Item X s. que bec lo gach lo cer de la S. Fron.

Item bailem XII ll. tornés a Lambert de Sarlat, lo jorn de la S. Fron, per anar a S. Johan d’Angayric pel fach de la Ciptat, per pagar procès que deu òm lay, presen R. de Bru, Steve La Fon e Helias de Taurel.

Item bailem V (s.) aus sirvens qui eschaurelheren un hòme lo dilhús aps la S. Fron.

Item bailem al Tinhós, per pa a I pregonier, entre quatre vetz :  III s.

Item bailem XX ll. torn e XVII s. de tornés qui foren tramessas a R. de Pinòcha e a Johan de faya a París per Marcafava, lo dicmenc après la Totz Sanhs.

Item bailem V s. tornés a Hugó de Jolia per I estrument que fet de l’òme qui ausís  lo mercier en la peyrieyra deus Frayres Menors.

Item baylem XXX s. per XV taulós de sendat a la banieyra.

Item maych a la banieyra VI s. en indi e en seda.

 

(folio 8r) 

Item baylem XVIII s. e VI d. per VI ll. de cera qui fo donada al procurador del rey.

Item baylem maych XX e V s. e IIII d. per VIII ll. de chandelas de bugia qui foren donadas a Mosen Phelip.

Item baylem LX s. que costet I mengar que òm fetz aus Frayrs Prezicadors.

Item baylem XVII s. a un presen que fet òm a Johan de Lobet quant venc en esta viela.

Item baylem XXXII s. a·N Steve del Pòy pel fach que menet am Helias de Seguí en la cort de l’ufficial quant no volia contribuir aus talhs de la viela.

Item baylem a Lambert de Sarlat, pel darrier viatge que fet a S. Johan d’Angeyric, IIII ll. e VI s., am lo logier de son rossí e de son masip, e per son salari.

Item baylem XII d. a Gualochier per penhorar los deptes[7] de la viela.

Item baylem IX s. a Guilhem de Lambert del Pon per lo disnar que manlevet aus hòmes qui doneren la charitat de la Pantacòsta.

Item baylem a Steve del Pòy VI s. tornés per las còrdas que fet far al pes de la viela.

Item baylem L e VII s. a III avocatz, a Maytre Itier del Chastanet e a Maistre P. La Pòrta de Talhafer e a Maistre P. La Pòrta de la Albergaria, lo dissabde aps la S. Martí, pel plach que li cossol e li sirven avian davan l’ufficial.

Item baylem a R. de Bru XXV ll. per son salari de la jutgaria.

Item baylem C s. a Helias de Barri per son salari.

Item baylem a Itier de Chatuel X ll., per son salari quar era comptadre

 

(folio 8v)

Item baylem XL s. a B. de Margòt per pezar lo pa de las pestoressa.

Item XL s. pergozís d’escriore e de ordenar los comptes.

 

Ayssò qui s’ensec son las baylas e li despen c’òm fet peus sirvens darieyranament[8] guarnit per trametre a La Reula.

Premieyrament bailem a Nicolau lo sirven :  XV s.

Item a Guilhem Barragi banayrier :  XX s.

Item a dos trompadors :  IIII s.

Item a quatre sirvens del cossolat : V s.

Item a Hugó de Julia per sa escriptura :  VI s. et III d.

Item XIX s. et VI d. al logier del rossí que menet Lambert de Sarlat doas vetz a La Reula.

Item a la còta del mesatge del baneyrier :  XX s.

Item fimbrias a òps de la banieyra :  VI s. et III d.

Item a aquilh qui penhorerent los rebelles :  XVII s. et VI d.

Item al mesatge qui portet los gatges :  XII s. tornés

Item II s. et VI d. a P. Mercier per far alcús estrumens.

Item IIII ll. a Mondòt lo penhedor per la fayssó e per l’aur de la banieyra.

Item per cozer las fimbrias de la banieyra :  II s. et VI d.

Item XXX e VII s. a Lambert de Sarlat per son salari de doas anadas a La Reula.

Item XLIIII s. et VI d.  en un mengar que fet òm al bayle de Pereguors e a sos sirvens lo jorn c’òm cobret las armaduras deus sirvens qui erant guarnit e prest al cossolat a anar a La Reula.

Item V s. a Maynart qui anet a Sen Johan d’Escòla per portar una letra aus merchadiers qui anavant al Landit, que bailesan a R. de Pinòcha peus negòcis de la viela.

Item IIII s. a N’Helias d’Agonac per donar a beure aus companhós qui fazian un gach.

Item V s. en cera vert per selar letras.

 

(folio 9r)

Ayssó son las pagas e las baylas que li cossol an ojan pagat aus deptors de la viela.

 

Item pagem X ll. tornés a·N Bòs de Giraudó, e avem ne letra que fet W. Jaumar, e la letra parla de XXIII ll. tornés.

Item pagem C e X s. a Maystre Itier del Chastanet, e avem avia ne letra, e cobrey la.

Item pagem VI ll. a Maystre Johan de Lavinhac, e avia ne letra e cobrem la.

Item pagem X ll. a B. Faure de Leyla, que·lh devia la viela del tens que era bayle autra vet, e avia ne letra seylada del gran sayel de cossolat, e cobrem la.

Item pagem XX ll. tornés a P. del Bòsc, bayle del temps de Helias de París, per la mòstra qui fo facha al prat de las armas, e avia ne letra e cobrem la.

Item pagem C s. tornés a Maystre Guilhem de Mondiòl, que la viela lhi devia , e avia ne letra de la cort del seneschalc, e cobrem la.

Item pagem C et VI ll. e V s. e VIII d. a N’Esteve del Puey pel depte de las fiansas qui eran obligadas per la viela, e avem ne letra del rey que fetz Aymars Albirós.

Item pagem IIII ll. a Hugó de Jolia que·lh devia lo cossolat, am letra que avia, e cobrem la.

Item pagem XXX ll. a Maytre Arnaut de Verzinas, e avem ne letra que fet P. Merciers.

Item pagem C ll. a R. de Martí, e avem ne letra que fet P. Merciers.

Item pagem C s. a Lambert de Sarlat, e avia ne letra, e quobrem la, selada del petit sayel.

 

(folio 9v)

Ayssò qui s’ensec son li salari taxat d’ogan.

Premieyrament a·N Steve de Salas :  X ll., e a ne letra.

Item a Itier Chatuel comptador :  X ll., e a ne letra.

Item a N’Esteve La Font :  X ll. e XIIII s., per razó de la lòga d’un palafré seo.

Item a Johan de Faya :  XXIII ll. e dimieya de tornés petit, e a ne letra.

Item a Ber. Faure, bayle d’esta viela :  XX ll. ‘tornés, per alcús trabalhs que avia fachs per la viela, e a ne letra.

Item a R. de Bernardó :  XXVII s. tornés per la reparacio de la pòrta, e per I lanssa e una [for…a].

Item a P. Mercier :  XL s. per pargamí.

 

Ayssò qui s’ensec son li depte d’ogan de la viela.

P. Giraudó :  XL s. restans a pagar de la acessa del mepés.

Gaubert de Sangeyrac :  LXV s. per una condempnacio.

 

(folio 10r)  note postérieurs :  Dixième et dernier feuillet   M. H.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Deuxième cahier, tête bêche, numéroté à l’envers par M. H.

(Seizième et dernier feuillet M. H. :  blanc)

 

(folio 15v)

Aysò son las baylas

 

Costeren II papiers I al comtador e I al contracomtador, e Ia ma de papier que fo mesa al cossolat.

Item baylem XIIII d. a Gualochier a reymer lo còrn del cossolat

Item baylem XII d. a Amorós per pa aus preygoniers qui foren pres per lo gach al septusme de la Contessa.

Item baylem XIII s. Amorós aus sirvens per Ia exsequcio qui fo facha de la forniera qui estava al forn de Bulhfarina qui ausís son marit e fo arsa.

Item bayliey VII d. a I gorraut qui portet la buscha quan la femna fo arsa, lo jorn de la St Taloy.

Item bayliey XXII d. a vi que beguen li sirven quan feyren lo gach del septusme de la Comtessa.

Item beylem XX s. Ay a Steve de Sudor per lo prossès de S. Loý qui s’auvia davan Maytre Andrieu Ros, lo dijiaòus après la St Andrieu.

Item ac maysch Steve X s.  –  Item XVIII d. en chandelas.

Item baylem VI s. aus sirvens qui velheren la puta Helias Jalat en la tor.

Item a Canhi lo gorraut per recubrir lo cossolat, et entre totas chauzas :  X s. e VI d.

Item baylem III s. a la copia de la citacio que prestet lo procurayres del rey de la riòta del gach.

Item baylem II s. a dobar Ia frenestra del cossolat en frachissas e en claveus.

Item baylem XL s. a Maytre Johan Mercier per la enformacio que fetz del fach del gach qui fo envaÿt per las gens del comte, l’endemà de la Sta Lucia.

 

Soma :  VI ll. mens XI d.

 

(folio 15r)

Item baylem VII ll. pergozís que foren donadas aus avocatz lo dulús de l’optava de Nadal.

Item costeren de chamnhe las dichas VII ll. : VII s.

Item baylem X s. a la copia del mandamen de las monedas qui foren cridadas lo divendres avan Nadal.

Item baylem X s. a B. Ortic clerc per la examinacio deus testimònis del fach de S. Loý.

Item baylem XL s. aus sirvens la vespra de Nadal.

Item baylem X s. a Lambert de Sarlat la vespra de Nadal.

 Item baylemV s. a I massip qui anet am Johan de Faya a París.

Item baylem en I presen qui fo fachs a la Comtessa en la Raolfia, la vespra de Nadal, en I barriel de pimen e en especis : IIII ll. e VIII s.

Item baylem a Johan de Faya, lo dujòus après Nadal, XII ll. tornés quant anet a París per alcunas gràcias que Mossen N’Amphós d’Espanha nos promés quant passet per esta viela, e per enpetrar Ia letra que la viela no pagès re que degués de II ans.

Item baylem XIX s. tornés a reymer l’argaut del Tinhós qui era en gatges pel plach d’En  Bòs de Giraudó.

Item baylem X s. a maytre B. del Sotol per la copia deus testimònis qui foren trach a proar lo trel del sayel del rey el fach de S. Loý, per mandamen de Maytre Vidal.

 

Soma :  XXX e III ll. e IIII s. e VI d.

 

(folio 14v)

Item baylem V s. per Ia acta et per razós que fetz B. de Vezí al plach de S. Loý.

Item IX d. en palha que fo mesa en cossolat.

Item baylem XI s. tornés a P. Bardó quant anet a Caortz per saber la ordenansa de las monedas, am letra clauza que li cossol li bayleren, qui anava a Mossen B. Girvaysh.

Item baylem XX ll. pergozís al prior deus Prezicadors per la renda del Comte que devi’òm a Nadal del cossolat, lo dimartz avan la Chandalor, e avem ne letra del prior que a Helias de Barri.

Item baylem VII ll. a VII avocatz a l’asiza qui fo lo dimercres après la Chandalor que ac òm affar am las gens del Comte pel fach del gach.

Item baylem II s. tornés a Guilhó de Maytre Jacme per citar los cossols de la Ciptat que venguessan procedir a la assisa qui fo aps la Chandelor.

Item baylem IIII s. et VI d. a I esturment que requesen a R. Manen quant En P. Guarels fetz metre las bóstias a la ma del rey al bayle, e fo lo dimenc après la Chandelor.

Item baylem XXX s. a Maytre Itier Rossel e a·N Vidal Beraut per anar a Layla enpausar contra la bastida que·l reys i volia far, e per lo jorn que Mosen Phelips i donet pel fach de la Ciptat, e fo lo dimartz apròp la optava de la Chandelor.

Item baylem  XVIII ll. e VII s. et VIII d. a I enap daurat amb sobrecop qui fo donatz a Mosen Phelip a sa venguda quant ‘ac’ estat chavaliers.

Item baylem XVIII d. a I verolh e a Ia tapa qui fo mesa al cossolat en Ia frenestra.

Item baylem XXX s. al clerc de Mossen Phelip per lo procès de la Ciptat, la vespra del Dimartz Lardier.

Item baylem V s. ‘e I d.’ a sebelhir l’òme qui fo trobatz el chausforn.

 

Soma :  L ll. et IX d.

 

(folio 14r)

Item baylem II s. tornés a Tibayrant per ajornar En P. Guarrel e·l bayle davan Maytre Hugó La Serra per ostar las bóstias de la ma del rey.

Item baylem XII d. aus trompadors per la civada deus rossís al Dimartz Lardier

Item baylem XIIII s. a Chapplat pel logier del seu rossí que prestet hòm al seneschalc quan fet venir sa molher lo segon jorn de Karesme.

Item baylem XXXIII s. a Johan Rissó per lo viatge que fetz am Johan de Faya a París.

Item baylem II s. tornés a Guillem de Jacme[9] per ajornar los cossols de la Ciptat davan Mosen Phelip.

Item baylem XX s. a B Ortic per examinar testimònis del plach de S. Loý lo segon dijiòus de Karesme.

Item baylem XXIII s. e VI d. aus sirvens per la exequcio que feyren de II layrós qui foren pendut lo segon divenres de Karesme per leyronnissi que aviant fach en la esglieyga de Perdutz que creberen, per lor dever e per las còrdas.

Item baylem XXXIIII s. a Esteve[10] de Salas qui anet a Brageyrac per alcunas gràcias que Mossen Johans de Varenas lor commissari del rey lor avia promés, lo dimercres que òm chantet Domine dilexi.

Item baylem XL s. a Guilhem Gastinel sirven de cossolat per lo plach que segueren el e·l Tinhós per la guarentia que li cossol devian portar envès Gui de Rey, e fo après lo segon dujòus de Karesme.

Item baylem a·N Vidal Beraut per son salari de la jutgaria que·lh deu òm de la Sen Martí tròs que a Pasques :  XXX ll. tornés.

Item I drap d’aur e XII tòrchas que donet òm al septusme de la Comtessa :  XVI ll. e IX d. pergozís.

Item baylem VI ‘ll.’ de chandelas de bugia que donet òm al procurador del rey : XVIIII s.

Item beylem maysh V ll. de cera que donet òm al procurador del rey : XVI s.

 

Soma :  LX VIII ll. e XVI s.  III d.

 

(folio 13v)

Item baylem a IIas bóstias de gingibrat e a VI ll. de chandelas de bugia que donet òm a Mossen Johan de Varenas :  LX e III s.

Item baylem V s. a [Arnio] per la merca deus cobdes que fetz.

Item baylem VI s. aus sirvens per I layró qui fo eschaurelhat per linssòls que avia panatz.

Item baylem XI s. e I d. aus sirvens per Robbert de Coseyrier qui fo pendutz.

Item baylem IX s. et VI d. tornés a P. de Mercier per los sayels del rey de las assessas de la viela.

Item baylem LIX s. a Steve del Puey per seylar la absolucio de las fianssas de la viela qui eran en sentensa, e fo la vespra de Pasques.

Item baylem XLV s. aus sirvens la vespra de Pasques.

Item baylem V s. a Hugó de Jolia per I esturmen que fet del fach de S. Loý.

Item baylem XXX s. tornés a Hugó de Jolia per anar a Gordó per lo fach deus corretiers qui erant arrestat peus commissaris davan Mossen Johan de Varenas e davan lo seneschalc, e fo lo dimartz après la Sancta Crotz de may.

Item baylem XXIIII s. tornés per la anada de Hugó de Jolia que fetz a Brageyrac encontra los commissaris qui eran vengut per penre lo blat e la charn salada, entre lo logier del rossí e son salari e del masip.

Item bailem VII s. pergozís a Steve del Puey per furnir la soma que·lh bailet òm de las assessas de la viela.

 

Item XXXIIII ll. a Guilhem de Jaudó lo mazelier per la charitat de la charn salada del bacó.

Item maych XLVII ll. en deniers

Item bailem XL s. en I bacó de Steve del Puey  –    Soma la charitat :  IIIIXX e III ll.  V d.

 

Soma :  IIIIXX e XVII ll. e VII s.

 

(folio 13r)

Item baylem XV s. aus sirvens de la viela per I layró qui fo pendutz l’endemà de la Panthacòsta, e fo pres quant òm donava la charitat deus paubres.

Item baylem X ll. de tornés a Mossen Phelip per lo fach de la Ciptat, lo dimartz après la Pantacòsta.

Item baylem X s. a son escudier ‘W. de La Guarda’ per la sazina que avia messa sunlas[11] bóstias.

Item costet la charitat de la Pantacòsta en blat, en pa e en deniers : VIIXX e una ll. e XVIII d.

Item bailem a P. Sabató per anar a S. Loý citar los cosols de Sen Loý, lo dimartz après la trinitat :  X s.

Item baylem XIX s. e VI d. per plom qui fo mes al pes de la viela.

Item baylem XV s. ‘en’ I presen qui fo fach al procurador del rey, e per portar letras a Caortz a Mossen Johan de Varenas e al seneschalc, e fo lo divendres après la S. Marssal, pel fach de la viela.

Item baylem, la vespra de la S. Johan, C e III s. e VI d. aus sirvens e al Rey e al Marqués[12] e al percurador, e en autres menutz costz.

Item baylem V s. aus sirvens per una fempna qui fo eschaurelhada.

Item baylem VII s. e VI d. a l’esturmen quant nos feyren citar li cossol de la Ciptat a S. Johan d’Angeyrí.

Item baylem IIII s. per Ia letra de l’asessa de la charitat de la Panthacòsta.

Item bailem XII s. et VI d. a Johan de Faya quant anet a Belveyr parlar am lo procurador del rey que lo seneschalc nos demandava que lor prestessam sirvens a anar a La Reula.

 

Soma :  VIIIXX e III ll. e XIII s. VI d.

 

(folio 12v)

Item baylem X s. a I massip qui anet a Belveyr al procurador del rey  a Ia letra cum eram quiti del subcidi.

Item baylem XXX e III s. e VI d. per logiers de rossís e de messatges quant Maytre Helias Chavantona e·N Steve de Salas aneren a S. Johan d’Engayric pel plach de la Ciptat.

Item porteren maych VI ll. de tornés per far lor despens li dich Maytre Helias e Steve.

Item costet lo cossolat de nedeyar, e de raus que i mes òm :  XV d.

Item baylem XII s. et VI d. a I massip qui anet a Caortz empetrar un mandament de Mossen Johan de Varenas.

Item baylem XL s. de tornés a R. de Pinòcha per I viatge que fet a Caortz per parlar am Mossen Johan de Varenas et am lo seneschalc qui demandavan sirvens a la viela, lo dimartz avan la Sancta Maria Magdalena. 

Item baylem C e X s. que costet la tors d’adobar del cossolat a Pinssó.

Item bailem XXX s. a Lambert de Sarlat quant anet a Salvaterra parlar am lo seneschalc peus sirvens que mandet que fezessam, e fo lo dimercres aps la Magdalena.

Item baylem a Lambert de Sarlat la segonda vetz XL s. quant anet a La Reula dire al seneschalc que li sirven venian, e que·lh dichés ont irian, e espiar si era patz, e eissò lo dimercres avan la S. Peyr d’aost.

Item baylem IX ll. tornés a·N Steve de Salas quant anet a S. Johan d’Enjayric per pagar los comissaris el prossès que avian fach am los cosols de la Ciptat, e fo lo dimercres après la Magdalena.

Item bailem XIII s. per lo logier del rossí que menet lo dich Steve de Salas.

Item bailem XVI d. al papier quan fetz òm lo crit que òm adobès los sirvens per anar al seneschalc, e fo lo dissabde après la Magdalena.

 

Soma :  XXX e III ll. e XVI s. VII d.

 

(folio 12r)

Item baylem XXX VI s. de tornés ‘per VI cobdes de drap’ que ac G. lo trompadres, lo dissabde après la Magdalena, per mandament Helias de Barri e de Helias de Taurel.

Item baylem XXIIII s. a P. Mercier e a Jacomart lo sirven e a Gualochier e a Pitaló per mandar la gen de la viela que fezessan sirvens a anar aquí on lo seneschalc los mandaria, e fo lo dulús aps la Magdalena.

Item baylem XXXVI s. de tornés per VI cobdes de vetat que baylem a Baragi lo banayrier la segonda vetz que li sirven volguen anar a Salvaterra, e fo lo jorn de la S. Chistephe.

Item baylem II s. tornés a Hugó de Jolia per escrieure los rebelles qui no volian far sirvens.

Item baylem VI d. en raus qui fo mes en cossolat.

Item baylem V s. que donet òm a Amorós lo sirven quant era malaptes, los quals pres Helias de Barri.

Item baylem X ll. a Maytre R. d’Esparsac, la vespra de la S. Chistephe, per ostar la ma de la jurisdiccio e de las bóstias qui eran a la ma del rey per lo fach deus sirvens, quar no los podi’òm far prestamen, e pueych fet òm los e aneren ‘per anar’ a Salvaterra, e fo per mandamen de R. de Bru e de Helias de Barri.

Item baylem a Hugó de Jolia, per la citacio de l’òme de Bordel, XII d. que fosan desbanit li be davant Maytre Litgier Barrieyra, e am lo procurador del rey, e fo lo dulús après la S. Laurens.

Item baylem LX s. de tornés a Maytre Helias Chavantona per un viatge que fet a S. Johan d’Angeyric per lo plach de la Ciptat, e fo lo primier jorn quòm hi tenc, e estet VI jorns, per son salari.

Item baylem X s. aus sirvens qui penderen lo layró de Bordel, lo dimercres après la Senta Maria d’aust.

Item baylem XII s. que despendet en la preygó en messio.

 

Soma :  XXI ll.

 

(folio 11v)

Item baylem XX ll. aus Presicadors per la renda qu’òm deu al Compte de cossolat del terme de la S. Johan, e avem ne letra seylada que a Helias de Barri del prior.

Item baylem VII s. et VI d. a un presen que fet hòm al procurador del rey lo jorn de S. Bertholmieu.

Item baylem XL s. a Helias de Barri, los quals baylet a Maytre P. La Pòrta de Talhafer e a Maytre Itier del Chastanet pel plach que segui’òm a S. Johan d’Angayric am los cossols de la Ciptat, lo dimercres avans la Sancta Maria de setembre.

Item baylem X s. a Helias de Vallaunor per dos estrumens que fet del fach de la Ciptat, lo dujòus avan la Sancta Maria de setembre.

Item baylem XXXIII s. pergozís a Helias de Barri per l’argaut que ac Lo Tinhós que·lh doneren li cossol quant era toriers de cossolat.

Item baylem XX ll. VI s. e VIII d. per las raubas deus sirvens.

Item baylem C e XV s. tornés a Lambert de Sarlat per I viatge que fet a S. Johan d’Angeyric, lo dissabde avans la Sancta Maria de setembre, e estet VII jorns, entre logier de rossí e de massip, e de procès que devi’òm lay, e de son salari e de sos despens, per lo jorn que aviam am los cossols de la Ciptat.

Item baylem LX IIII s. tornés a Johan de Faya e a R. de Pinòcha qui aneren a Sarlat parlar am Mossen Johan de Varenas, lo jorn de la Sancta Crotz de Vendempnhas, per alcús negòcis de la viela, entre logiers de rossís e de massibs, e esteren IIII jorns.

Item baylem XXV ll. tornés a Johan de Faya e a R. de Pinòcha, lo dimartz après la S. Matieu, quant aneren a París peus negòcis de la viela.

Item baylem IX d. a cera vert a seylar la procuracio que porterent Johan de Faya e R. de Pinòcha.

Item baylem X s. a Aymar d’Albiró per un esturmen que òm tramés a Caortz per lo ‘fach del’ layró de Bordel.

 

Soma :  IIIXX e VII ll. e XVI s. e VIII d.

 

(folio 11r)

Item baylem XVII ll. de tornés a Helias [Dagues] per I rossí que R. de Pinòcha menet a París, lo dimercres après la optava de la S. Michel

‘de las quals devia òm al dich R. XII ll. e X s. tornés de la majoria Helias de París, e·l remanen prestet òm lhi sobre son salari.’ (rajouté en plus petits caractères et d’une encre pâlie)

Item baylem VI s. tornés a Gualochier lo sirven, per mandamen de Helias de Barri, que paget al bayle per Ia deffalha que·lh devia fazen l’uffici de la viela.

Item baylem XXXI s. pergozis a II costeus e a las costelieyras que donet hòm a Johan de Lobet de S. Johan d’Angeyric, lo dimercres avan la S. Luc, per las conoychensas e per las amors que avia fach aus procuradors de la viela quant anavan lay.

Item baylem X s. a Maytre R. de Bru per posicios que fetz Maytre G. de Bòrn al plach de S. Loý, la vespra de la S. Luc.

Item baylem X s. que bec lo guachs ‘lo ser’ de la S. Fron.

Item baylem XII ll. tornés a Lambert de Sarlat, lo jorn de la S. Fron, per anar a S. Johan d’Angeyric pel plach de la Ciptat, per pagar procès que devi’òm lay, presen R. de Bru, Steve de La Fon e Helias de Taurel.

Item baylem V s. aus sirvens qui eschaurelheren un hòme, lo dulús après la S. Fron.

Item baylem al Tinhós per pa a I preygonier, entre IIII vetz :  III s.

Item baylem XX ll. e XVII s. de tornés qui foren tramesas a R. de Pinòcha et a Johan de Faya a París per Marquafava, lo dicmenc après la Totz Santz.

Item baylem V s. tornés a Hugó de Jolia per I esturmen que fetz de l’òme qui ausís lo mercier en la peyrieyra deus Frays Menors.

Item baylem XXX s. per XV taulós de sendat a la banieyra.

Item maysch a la banieyra VI s. en indi e en seda.

 

Soma :  LX e VII ll. e XV s.

 

(folio 10v)

Item baylem XVIII s. e VI d. per VI ll. de cera qui fo donada al procurador del rey.

Item baylem mayhs XXV s. e IIII d. per VIII ll. de chandelas de bugia qui foren donadas a Mossen Phelip.

Item baylem LX s. que costet I mingar que òm fetz aus Frayrs Prezicadors.

Item baylem XVII s. a I presen que fetz òm a Johan de Lobet qui venc en esta viela.

Item baylem XXXII s. a Esteve del Puey pel plach que menet am Helias de Seguí en la cort de l’ufficial quar no volia contribuir aus talhs de la viela.

Item baylem a Lambert de Sarlat, pel darrier viatge que fet a S. Johan d’Angeyric, IIII ll. e VI s., am lo logier de son rossí e de son massip, e per son salari.

Item baylem XII d. a Gualochier per penhorar los guatges ‘[deptes]’[13] de la viela.’

Item baylem XX s. a Guilhem de Lambert del Pon per lo disnar que manlevet aus hòmes qui doneren la charitat de la Pantacòsta.

Item baylem a Steve del Puey VI s. tornés per las ‘còrdas’ que fetz far al pes de la viela.

Item baylemLVII s. a III avocatz, a Maytre Itier del Chastanet e a Maytre P. La Pòrta de talhafer e a Maytre P. La Pòrta de l’Albergaria, lo dissabde après la S. Martí, pel plach que li cossol e li sirven avian davan l’ufficial.

Item baylem a Steve de La Fon, per lo logier de son rossí per II viatges que fet a París am Johan de Faya, e estet C e VIII jorns :  X ll. e XVI s.

Item baylem a R. de Bru XXV ll. per son salari de la jutgaria.

Item baylem a Itier de Chatuel, per son salari e pel ganh de sos deniers que nos avia prestatz :  X XX ll.

Item baylem C s. a Helias de Barri per son salari.

 

Soma :  LXX ll. e XIII s. e II d.

 

(folio 10r)

Item taxem a·N Steve de Salas X ll. per sos jornals e per autres viatges que fetz II vetz a S. Johan d’Angeyric e en autres luòcz.

Item baylem XL s. a B. de Margòt per pezar lo pa de las pestoressas.

Item XL s. pergozís d’escriore e de ordenar los comptes.

Item baylem a Nicolau lo sir

Aysso son las baylas que avem de las X ll.

 

Ayssò qui s’ensec son las baylas e li despen c’òm fet peus sirvens darrieyranament[14] guarnit per trametre a La Reula.

Premieyrament bailem a Nicolau lo sirven :  XV s.

Item a Guilhem Barragi baneyrier :  XX s.

Item a dos trompadors :  IIII s.

Item a quatre sirvens del cossolat : V s.

Item a Hugó de Julia per sa escriptura :  VI s. et III d.

Item XIX s. et VI d. al logier del rossí que menet Lambert de Sarlat doas veyz a La Reula.

Item XX s. a la còta del mesatge del baneyrier.

Item VI s. et III d. fimbrias a òps de la banieyra.

Item XVII s. et VI d. a aquilh qui penhorerent los rebelles.

Item XII s. tornés al mesatge qui portet los gatges.

Item II s. et VI d. a P. Mercier per far alcús estrumens.

Item IIII ll. a Mondòt lo penhedor per la fayssó e per l’aur de la banieyra.

Item II s. et VI d. per coser las fimbrias de la banieyra.

Item XXXVII s. a Lambert de Sarlat per son salari de doas anadas a La Reula.

Item XLIIII s. et VI d.  en un mengar que fet òm al bayle de Pereguors e a sos sirvens lo jorn c’òm cobret las armaduras deus sirvens qui erant guarnit e prest al cossolat a anar a La Reula.

Item V s. a Maynart qui anet a Sen Johan d’Escòla per portar una letra qui anavan al Landit aus merchadiers qui anavant al Landit, que bailesan a R. de Pinòcha per negòcis de la viela.

Item IIII s. a N’Helias d’Agonac per donar a beure aus companhós qui faziant un gach.

Item V s. en cera vert per selar letras.

 

Soma :  XVIII ll. e XV s. e III d.

 

(folio 9v)

Ayssó son las pagas ‘e las baylas’ que li cossol an fach ojan pagat aus deptors de la viela.

 

Item pagem X ll. tornés a·N Bòs de Giraudó, e avem ne letra que fet Guilhems Jaumar, e la letra parla de XXIII ll. de tornés.

Item pagem C e X s. a Maytre Itier del Chastanet, e avem avia ne letra, e cobrey la.

Item pagem VI ll. a Maytre Johan de Lavinhac, e avia ne letra e cobrem la.

Item pagem X ll. a B. Faure de Leyla, que·lh devia la viela del tens que era bayle autra vet, e avia ne letra seylada del gran sayel de cossolat, e cobrem la.

Item pagem XX ll. de tornés a P. del Bòsc, bayle del tems de Helias de París, per la mòstra qui fo facha al prat de las armas, e avia ne letra e cobrem la.

Item pagem C s. tornés a Maytre Guilhem de Mondyòl, que la viela li devia , e avia ne letra de la cort del seneschal, e cobrem la.

Item pagem C et VI ll. e V s. e VIII d. a Esteve del Puey pel depte de las fiansas qui eran ubligadas per la viela, e avem ne letra del rey que fetz Eymars d’Albiró.

Item pagem IIII ll. a Hugó de Jolia que·lh devia lo cossolat, am letra que avia, e cobrem la.

Item pagem XXX ll. a Maytre Arnaut de Verzinas, e avem ne letra que fetz P. Mercier.

Item pagem C ll. a R. de Martí, e avem ne letra que P. de Mercier fetz.

Item pagem C s. a Lambert de Sarlat, e avia ne letra, e quobrem la, selada del petit sayel.

 

Soma :  IIICC e X ll. e X s. e VIII d.

 (folio 8v, à l’envers)

Ayssò qui s’ensec son li salari taxat d’ogant[15] :

Premieyrament  a N’Esteve de Salas :  X ll. , e a ne letra.

Item a Itier de Chatuel comptador :  X ll., e a ne letra.

Item a N’Esteve La Font :  X ll. e XIIII s., per razó de la lòga d’un palafre seo.

Item a Johan de Faya :  XXIII ll. e dimieya de tornés petit, e a ne letra.

Item a Johan Faure lo baile :  XX ll. de tornés, e a ne letra.

Item a R. de Bernardó :  XXVIII s. tornés per la reparacio de la pòrta e per I lansa e per una [for..na]

Item a P. Mercier XL s. per pargamí.

 

Ayssò qui s’ensec son li depte degut a la viela d’ogant :

P Girardó [d’Iscoire][16] deu XL s. restans a pagar de l’acessa del mepés del pa.

Gaubert de Sangeyrac : LXXV LXV s. per una condempnacio.

 

(folios à l’envers 8r, 7v, 7r  blancs)          fin du document 

 

<<Retour[1]- msc Sen Taloy

[2]- sans doute Me Vidal Beraut,  juge du consulat

[3]- mot oublié

[4]- note la réal. nl de ll p. sullas, contract. de sus las

[5]- il s’agit des rôles carnavalesques de la Saint Jean

[6]- oublié, restit. d’après l’autre registre.

[7]- on attendrait penhoraven los deptors

[8]- cacogr p. darreirament

- = Guilhó de Me Jacme , sirven de la ville

[10]- msc ay St. : ay contract. de a E-

[11]- note la réal. nl de ll p. sullas, contract. de sus las

[12]- il s’agit des rôles carnavalesques de la Saint Jean

[13]- on attendrait penhoraven los deptors

[14]- cacogr p. darreirament

[15]- g = /j/, -t m. orth. p. ojan /ujan , adv = cette année-ci

[16]- msc dis coire, ss doute p. d’Escoire