<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 48 : Année 1327 – 1367.  Registre in 4o, 57 feuillets, papier (des trous de vers)

Obligations souscrites par les maires et consuls envers les créanciers de la ville

occitan et latin ; scribe : le comptable

 

folio 1r

     Note postérieure : Archives communales de Périgueux

                             [Avis de relevé] de Comptes de 1327 (CC 8)

 

folio 2r (1v blanc)

        (note postérieure en marge : accord des consuls avec Pétronille de Landric au nom de son enfan)

 

Remenbransa sia que Ugó de Pons e Hel. Jalat del Coderc e hautre cosol lor companhós s’acomteren am Na Peironela de Landric molher qui fo de Ar. Chatuel per nom de sos efans lo jorn de la Sancta Maria [de Mi-aut] anno Domini Mo CCCo XXVIIo sobre un depte que [demandava] qui [era] degut a N’Arnaut so marit de IIC e IIII lb.e [trou] s. de tornés, de qué avia letra selada dal gran sael del cosolat  et trobem  (laissé inachevé)

 

folio 3r (2v blanc)

El nom del payre e del filh e del Saint Esperit Amen. L’an M CCC e XXVII, que foren cossol Hel. Jelat, Rampnolf de Bodí, St. del Puey, R. de Bernardus, R. La Boaria H. de Lambert, P. Faure, Hugó de Peyrooní, comenseren aquest papier lo jorn de la Assumpcio de Nòstra Dòmna Sancta Maria, per metre e per escriure los deptas aus quals la vila de Perguers era tenguda e per far [fis] de comtes amb aqueus a cuy la dicha vila era tenguda.

 

Prumieyramen comteren li dich cossol, lo dich jorn de la Assumpcio, am Na Peronela, molher que fo d’En Arnaut Chatuel, per nom de sos effans, que la dicha vila devia per totas chausas aus dichs efans e era obligada al dich N’Arnaut Chatuel, am letras que n’avia seyladas del gran seyel de la vila, X e IIIXX e IIII lb. e VIII s. de tornéss, de la qual soma lo dichs Arnaut avia agut en l’an M CCC e XIX, que foren cossol W. de Rey e Hel. de Malfre, de lor e de lor companhós : XX lb. pergozís.

Item ac maysch lo dich Ar., l’an M CCC e XXI al segon an que fo màyers Mossen Litgiers Barrieyra [... ... ...] qui foren daus digietz quant en deniers :  IXXX lb. pergozís.

Item que pageren li dich cossol l’an M CCC e XXVII a la dicha Na Peronela per nom de sos effans :  L lb. de tornés.

Item que pageren li dich cossol l’an M CCC e XXVII, que·lh rebateren de sos talhs :  X lb. de tornés.

Resta que deu la vila per totas chauzas aus effans del dich Arnaut, comte fach am la dicha Peyronela per nom daus dichs effans lo jorn dessús dich :  LXIIII lb. e VIII s. de tornés, de la qual soma e del qual comte fetz e dits P. de Mercier.

 

folio 3v

Item pagem a Na Peyronela de Landric, per nom de doas mosderieyras de fromen de renda e per razó de totz arayratges qui fossan degut de las quals per razó de las II mosd., las quals II mosd. de fromen de renda demandava Ar. del Perier sobre sertana vinha dont la viela era obligada a portar garentia am certà ces que avia sobre la dicha vinha, e per nom de tota garentia, de qué la dicha Na Peyronela de Landric [am li seo] paguessan [a segre] ni damandar a la viela per nom que desús es dich :  IIII lb. V s. VII d. tornés.

   E estay ne letra de quitansa que reseub Me H. de Papasòl lo dissabde davan Nadal anno Domini Mo CCCo XLo primo.

 

folio 4r

Item pageren lhi dich cosol en aquel meychs an ‘a Maystre Ar. dal Sòl’ C s. tornés per la una partida de [...] lb. tornés qui eran degudas a Maystre Ar. del Sòl de la mayoria darreyra de Mosen Letgier Barrieyra que la [.trou .]nacio era de Mo CCCo e XXIo, y avem ne memorial de conoychensa daus avandichs C s. tornés que a fach W. dal Pi.

Item an maych a pagar (laissé inachevé)

 

Item ac ‘pagem’ maych a Ar. dal Sòl IIII lb. e XII s. e VI d. pergozís qui remanian a pagar d’un depte de LXII lb. e X s. qui foren degudas dal cosolat Mo CCCo e XIXo, e avia ne letra seylada dal gran sael dal cosolat que cobr’òm, e fo reduda aus cocols qui foren après nos tota cancellada.

 

folio 4v

Item pageren mayschs lhi avandich cosol XL lb. pergozís al Compte de Peregòrc per la renda d’un an d’aquò que lo cosolat lhi deu de renda chadan, e foren pagadas aychí com s’ensec, so es assaber pagem per lo mandamen de l’avandich Compte : XX lb. pergozís aus Prezicadors d’esta viela, e avem ne letras seyeladas dal Prior daus Prezicadors, las quals letras foren redudas aus cosols qui foren après nos quant redem lo compte, e las autras X lb. pagem a Mosen Jaufre clerc qui pòrta lo sael dal Compte, y avem ne letra saylada dal sael dal Compte que redem aus cosols qui foren après nos.

Item pageren lhi avandich cosol XXVII s. de tornés a [;;] de Bernardó, los quals lhi eran degut dal cosolat que Maystre It. dal Chastanet fo màyer que la encarnacio fo de Mo CCCo e XXVIo, y eran lhi degut per una forma e per una lansa e per autras chauzas que lo dich màyer e lhi cosol siey companhós n’avian agut a òps de la viela.

Item pageren lhi avandich cosol a Joh. d’Apcha [bayle] dal rey XX lb. tornés, las quals lhi eran degudas dal cosolat avandich que Maystre It. dal Chastanet fo màyer, lo quals Maystre It. e lhi cosol siey companhó lh feyren relacio de las dichas XX lb. que al dich baylhe eran degudas.

Item pageren mayschs lhi avandich cosol XI s. e III mealhas pergozís a·N Folcó dal Cern qil qui·lh eran degudas dal blat, que Maystre It. dal Chastanet fo màyer, que lo dich En Folcós avia baylhat en adobar las clavaduras de la pòrta Bocharia, en far claure la dicha pòrta de peyra secha per paor de la guerra, en far adobar la chadena de la coforcha Benech, en fazen recurar lo fosat de Raynuva[1].

Item pageren lhi avandich cosol LX s. pergozís a Hugòt l’albarestier per la pensio que·lh devia hòm d’aquel an.

Item pageren lhi avandich cosol C e XV s. pergozís a·W. de Verdú, los quals lo dichs En W. avia pagat per la viela aus heretiers d’En [d’Anjó] tornier per una fiansa que avia fach per la viela al dich [d’An] quant [venia] per argent que·l dichs [d’Ans] avia prestat a la viela a pagar la charitat de la Panthecòsta qui fo facha l’an.

 

folio 5r

Item pageren mayschs lhi avandich cosol aN Hel. d’Agonac dal Pon IX lb. pergozís, las quals lo dichs hel. avia pagadas aus heretiers d’En [d’Anjó] tornier per una fiansa que fet per la viela ves lo dich [d’Anjó] quant venia per argen que lo dichs [d’Ans] avia prestat a la viela a pagar la charitat de la Panthecòsta qui fo facha l’an.

Item pageren mayschs lhi avandich cosol XXX s. pergozís a St. dal Puey, qui restavan a pagar de IIII lb. quelh devia hòm de prest de l’an que Maystre It. dal Chastanet fo màyer que la Encarnacion era de l’an Mo CCCo e XXVIo.

Item pageren mayschs lhi avandich cosol X lb. tornés a R. Faure exequdor dal sael real, ‘per la una partida de XX lb. tornés’ qui·lh eran degudas dal cosolat que la Encarnacion era de Mo CCCo e XXV, y avia ne letra saylada dal sael dal cosolat.

Item pageren lhi avandich cosol XV lb. pergozís a P. Faure lo Justier, las quals lhi eran degudas de l’an que Maystre It. dal Chastanet era màyer en la Encarnacio de Mo CCCo e XXVIIo, que lo dichs Maystre It. e lhi cosol siey companhó acesseren al dich P. Faure tot aquò qui restava de lor temps a pagar de la renda de las II charitat, e pueychs que lhi dich màyer e cosols aguen acessat al dich P. Faure las dichas restas de las charitat, ilh preyren ne a XV lb. d’aquò qui devia venir a P. Faure, e lo dichs màyer e cosols feyren relacio a nos que las dichas XV lb. eran degudas a P. Faure.

Item pageren maychs lhi avandich cosol a R. de Martí XXIII lb. e X s. tornés per la una partida dal depte en que la viela lh’es tenguda, y aguem ne [carta] de conoychensa que deu far Ar. dal Sòl, la qual quarta fo reduda e baylhada aus cosols qui venguen après, e quant aquestas XXIII lb. e X s. tornés foren pagadas al dich R. lo dichs R. reconoc davan los cosols que en [p..a] en satisfaccio de la depta que H. Telat ‘la viela’ lhi devia el avia agut, part las XXIII lb. e X s. de tornés avandichas, ayssò qui s’ensec : sò es assaber ac LX lb. tornés al cosolat quan W. de Verdú era cosols, que la’ncarnacio era de Mo CCCo.

Item ac maychs al cosolat qu’En H. de París era màyer, que la’ncarnacio era de Mo CCCo, XXXV lb. tornés

Item ac maychs al cosolat [...un grand blanc ...], que la’ncarnacios fo de Mo CCCo,  IIIIXX lb. tornés en la acessa dal faymidrech dal cosolat que lo dich [R.] acesset.

 

folio 5v

Item ac maychs lo dichs R. en la mayoria de Mosen Letgier Barieyra, que la Encarnacio fo de Mo CCCo (un blanc), XXXII lb. e VIII s ; tornés, en terras e en autras chauzas que compret dal dich mayor e daus cosols qui eran aladon daus bes daus diget.

Item pageren maychs lhi avandich cosol XLV s. pergozís a Maystre P. La Ròcha clerc de Talhaffer, qui restaven a pagar d’una depta que lo cosolat lhi devia dal darier cosolat que Mosen Letgiers Barieyra fo màyer en la Encarnacio de l’an Mo CCCo XXIo, y avia ne letra saylada dal cossolat, que cobrem e la redem aus cosols nòstres successors.

 

folio 6r  (note postérieure : Payements faits)

Renembransa sia que ayssó qui s’ensec son las pagas que an pagat lo màyer e lhi cossol qui foren en l’an M CCC e XXVIII, so es assaber Me P. La Pòrta de Talhaffer mayer, A.c de Brunet cossol, Hel. Gelat dal Mazel, Hel. de Barri, H. Bru de La Cofforcha de Marsal, Hel. de París, B. Ortic, W. de Me Bonet, Joh. de Chaumon, Joh. de Faya, H. [Dagues].

Premieyramen pagem a R. de Martí VIIXX lb. de tornés, sò es assaber VIXX lb. tornés, las quals lhi manderen lhi cossol de Sen Loy, e XX lb. tornés que ac per la ma de It. Chatuel comptador de la vila, e venc en final conposicio de tot quant la vila lhi devia ni·lh podia deve aver degut per si ni per son payr ni per tot los hòmes de son linatge en la dicha soma de sus, e·n quitet la vila e donet ne letras de quitansa que prés P. de Mercier.

Item pagem a·N P. Garrel XXX lb. [r] e IIC lb. en qué venc en final composicio am lo mayor e am los cossols desúsdichs que la vila lhi devia, e cobret hòm las letras del jutgat que n’avia.

Item pagem maych a·N P. Guerel XXVIII lb. pergozís en l’an XXXI que era màyer Mayte [W.] de La Brossa lo segon an, per la ma Itier Chatuel comtador.

Item pagem a·N P. Guerel XXV lb. pergozís en l’an M CCC XXXIIII.

Item pagem a B. d’Archier C s.  e·n venguem en final composicio am luy que la vila no·lh devia plhus, e cobrem las letras.

Item pagem a una femna qui a nom La Vidala XX s., e avia·n letras e cobrem las.

Item pagem a·N P. Garrel, l’an que Hel. Jalatz era màyer de Pereguers l’an M CCC XXXV : XVIII lb.

Item p (laissé inachevé)

 

folio 7r (6v blanc)

(note postérieure en marge : Permission accordée par le m. et cosuls au s. La Colre curé d’Antone de faire couvrir un balet mis entre 2 siennes Maison 1921)

Nos maior et consules ville et communitatis de Petrag. notum facimus [barré illisible] present. quod nos unanimiter et concorditer volumus, concordimus et nobis placet quod discretus vir Dominus Ger. La Colre jurisperitus [can..] Albaterren. ....... possit facere cohoperire. et tenere cohopertam cohopertum quendam baletum suum positum super et inter duas domos suas in civitate Petrag. absque alicuius alterius injuria vel offensa, ita tamen q. nos aut successores nostri [dictam] cohoperturam per necessitate seu deffen. ciuitatis predicte si opus fuerit amovere valeamus [dat.] et sigillo dicte communitatis sigillat. die [v...s] p. yemale festi. Beati Martini anno Domini Mo CCCo XXXIo

sic  est

Universis presentes litteras inspecturis Guillermus de [Brucia] clericus maior, Petrus [Porte.] et Iterius de Castaneto clericus jurisperitus, Guillermus de Solerio, Petrus de Cappella, Iterius Blanci, Petrus de Juliano, Guillermus Bulhfarina, St. de Madur, Petrus Guerrelli, Fortanerius de Petrag. donzellus et Guillermus Dauros consules ville et ciuitatis Petrag. salutem et fidem present. adhibere [no.....tis] qu. nos dicti maior et consules attendentes [valitatem] et comodum ville et universitatis [m...] predictarum et [patrocinia] nobis et universitati predicte in [causis] et negociis nostris per discretum virum Magistrum P. Porte licenciatum in legibus consulem nostrum [impens] et ea que nobis. et eidem universitati [p ...t] et hactenus fuerunt sterilia et infructuosa [condicioni] [...] et dicte universitatis in melius refformare et [in... ...dicibus] ampliare et [jur .. ‘ta’] ad que [ipsi] universitati tenem. illesa servare [.. . enos] [id.to] [vocatis] trig[inta] probis viros et aliis consolibus comb[..]gen[..] nostris ac de premissis et aliis [...]ptis in consulatu nostro more solito diligenter [indic...s] per eorum jur[..]ta ad que [cor..et..] super hiis de premissis qui in eis et aliis seg[.. ]tibus nobis consenusum suum unanimenter pr[....unt] [id... .] ex premissis et ex aliis justis causis que nos [monent] deliberato consilio unanimenter et concordes pro nobis et communitate nostra predicta et successoribus nostris asensamus ‘acensamus’, damus, tradimus et concedimus predicto Magistro Petro Porte licenciato in legibus consule nostro, per se et suis successoribus et heredibus universis [taup..] plus offerenti [Visonam] sive La Visona dict. villar. [at..] suis juribus ingressibus egressibus et [per. .] [vulu...s] et [deneriis] que [..a ...z] sub annuo censu seu annua pensione unius denarii petrag. aurent. mon. per ipsum Magistrum Petrum et suos dicte communitatis sive universitatis nostre in vigilia feste Penthacoste annis singulis exsolvendis, et de eadem Visona eumdem Magistrum Petrum per se et suis pro nobis et nostris success. per tradicionem [licencia] [.......] (un mot barré illisible) corporalis [...estimus] quamquid Visona cum suis privilegiis, deneriis et [partim.] universis eidem Magistro Petro guarentiis [promi..s] et suis [i...qu.s]  de jure [ten......] et eum et successores suos in eadem [alia] cum violencia et inpedimento per posse nostro et quoque alio deffendemus Magister Petrus recognoscens predictam Visonam de nostro directo domino premis. se ab alio dictam Visonam non [advoat..] [non] in aliam manum se eandem sine concensu nostro alienacione seu [.... assa] [...] in [anus] dei testim. per [sent.] [lict.] eidem Magistro Petro damus et concedimus quibus sigillum dicte communitatis apponere fecimus ad [....am] [rei] memoriam et [.dina.or.] [.. ] [sir....ta]  [..] [datar.] die [vespero] yem. fest. Beati Martiní anno Domini Mo CCCmo XXXo primo.

 

Universis presentes litteras inspecturis Guill. de Brucia clericus jurisperitus maior, Petrus Porte licenciatus in legibus, Iterius de Castaneto et [alter] Petrus Porte, [...] Perier, Guill. de Solerio, P. de Capella, Iterius Blanci, P. de Juliano, Guill. Bulhfarina, St. de Madur, Petrus Guarrelli, Fortanerius de Petrag. donzellus et Guillermus Dauros consules ville et ciuitatis ‘de’ Petrag [.l.m] [..di...] et fidem present. adhibere [[ ??end...] per nos.dicti maior et consules attendentes [valitatem] et comodum ville et universitatis nostrarum predictarum et ... (suite page suivante)

 

folio 7v

...firma ac patrocinia nobis et universitati predicte in causis et negociis nostris per dictum magistrum Petrum Porte licenciatum in legibus jurisperitum et ea que nobis et eidem universitati sunt et acthenus fuerunt sterilia infructuosa condicioni nostram et dicte universitati in melius reformare et in [......] plus ampliare et [juraverunt] ad que ipsi universitati tenem. illesa servare  omnino cupientes [id...te] [vocatis] triginta probis viris et aliis [comb... gen.] nostris

 

folio 8v

[Item pagem]  l’an de M CCC XXXI a Maitre It. del Chastanet III letras seladas del sel de la viela qui parlavan [al...] d’En It. de Cortés e avia  en las letras de soma X lb. XVI s. tornés, e cobrem las letras.

 

Item pagem a R. Pòrta lo Jove C s. tornés d’una letra del tems d’En Augier de Campanha qui parlava de C s. tornés, e cobrem la letra.

 

folio 9r  (note postérieure : Payements)

Ayssò qui s’ensec fo pagat l’an de M. CCC XXXII e es el cumte de la vila.

 

A G. [.. el] per la citacio facha a París : LX s. pergozís, e quitet tot sò que hòm lhi devia.

Item a Itier de Pascaut per lo segon viatge que fet a París am Mag. Vidal : XVII lb. XVII s. tornés.

Item H. de Taurel quan fo citat a París a la estansa del Comte :  X lb. tornés.

Item H. e Guill. Seguí frayres, que la vila lor devia e avian ne letra que cobrem :  XX lb. tornés.

Item pagem maych aus dichs Hel. e Guill. Seguí, per una pessa de mesclat la quals lor fo preza al femps de Mossen Ligier, e fo venduda a l’enquan XII lb. tornés, las quals lor foren pagadas.

Item pagem a Guill. del Puey, que avia prestat l’an avan a lavila :  X lb. tornés.

Item a St. del Puey, per lo viatge que fetz a París quan fo creat a la estansa del procurador del rey e del comte e de chapitre per enchaygó del cossolat, avia ne letra del cossolat e cobrem la :  X lb. tornés.

Item a Joh. Faure de Talhaffer, per aquela meycha causa :  VIII lb. pergozís.

Item a P. Faure lo Justier, per depta que la vila lhi devia, fach comte am luy de totas chauzas que la vila li pogués dever de temps passat en XV lb. pergozís, e per aytan o quitet en la presensa deus cossols d’aquest an e de P. de Vervila notari, de laqual soma ac XIII lb. pergozís, resta XL s. que li deu òm.

Item pagem a la molher qui fo de St. de Maytre-Johan VI lb. pergozís, que·lh devia hòm de prest que avia fach a la vila al temps que Maystre P. La Pòrta lo Joves era màyer.

Item a P. de Jolia X lb. pergozís, de X lb. tornés que·lh devia hòm per va après es [s..tot]

 

Eran cosol aquist qui s’ensegen :

   St. de Salas, Ar. de Margòt, Me Ay. Comte, Me B. Ortic, Me H. Brus qui a lo seyel del rey, H.  de Bari, R. de Cortés, H. de Taurel, W. de Bru, Me G. Faure

 

folio 11r (folio 9v, 10r, 10v blancs) (note postérieure : payement)

Remembransa sia que l’an de M CCC XXXIII foren cossol H. Martís, Ar. de Rodes, H. Chatuel, B. de Chaumon, Hel. Giraudós, Hel. Blanquet, Hel. de Granhòl, Hel. de Papassòl, Guill. de [S...iers] e P. La Vila, e pageren sò qui s’ensec :

Premieyramen, a Itier Chatuel IIIIXX e XIIII lb. pergozís qui·lh eran degudas de mayor soma del cossolat de l’an de XXXII, e avia ne letras del rey e de l’official que receup P. de Vervila, e cobrem las letras.

Item pageren li dich cossol a H. de Papassòl notari X lb. pergozís per una letra que avia per l’anada de París quan li singular foren creat a la estansa del comte.

Item a P. Guerrel XXV lb. pergozís, e es escrit davan am las autras pagas que hòm lhi a fachas al cumte de M CCC XXXI.

Item a St. de Madur XXV lb. pergozís, de qué avia memòri  de l’official e fo cobratz.

Item a H. de Taurel XX lb. tornés, de que avia memòri  de l’official.

Item a·N Guill. del Puey XX lb. tornés, e avia ne memòri  de l’official.

Item a R. de Cortés XXI lb. e XVI s. e VIII d., tornés, e avia ne memòri.

Item a Itier de Pascaut X lb., per las quals lhi baylet hòm I òrt qui es entre las doas vilas.

Item a Maytre P. La Pòrta C e XVII lb. e X s. tornés restans de mayor soma que·lh devia hòm per la darrieyra anada de París, de la qual soma avia letra de l’official que receup St. de Sudor, e cobrem la letra, e per lo seu palafré que perdet a París, per loqual eram obligat en la dicha letra.

Item a la molher que fo B. Silvestre XVII lb. tornés que·lh devia hòm per certanas chauzas, e a ne letra e cobrem la.

Item al Comte de Peregòrt X lb. de pergozís que·lh deu hòm entre dos termes.

Item pagem a P. de Jolia X lb. de tornés pergozís, per X lb. de tornés que·lh devi’ hòm per la citacio qui fo facha contra los singulars a París, las quals X lb. de pergozís foren pagadas en gatges del talh del temps de nòstres predecessors.

 

folio 12r (11v blanc) note en marge : vente d’une plaidureentre la ville et la cité

Universis presentes letras inspecturis Johannis Chatuelli, Arnaldus de Rodes, Bernardus de [Caz....iers], Hel. Martiní, Hel. de Granhòl, Helias de Blanqueto, Hel. Giraudonis, Guillermus [........iri], Petrus de Villa, Hel. de Papassòl, Guillermus Comitis et Petrus de [Vigeria], ville et civitatis Petrag. consules salutem et fidem presentibus adhibere. [........tis] per [omnes] es nomine consulatus nostri ex recognicione commonicione et permissione facta [d......] per predecessores nostros [leg...re] [ten.. em..] Petro de Pascaut burgen. nostro ni decem libras [délavé] [mon..] pro quibus bona et res consulatus nostri [...ti] erant sibi efficacit. [obliguas] prout quibusdam [li...] arg.] [cui.] [cons.] [di..] [regis] [fiduc..] et eclesie Sancti Frontonis Petrag.. [argilhacus] [b..] et [subscriper

 

<<Retour[1]              - cacogr. pour Rua Nuòna