<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 85 : Année 1453 – 1454. Registre in 4o, 22 feuillets, papier

Dépenses de l’année  (folios 1r – 15r ) –– occitan ; scribe : le comptable Esteve Queyrel

 

folio 1r              ( note postérieure : 1453-1454  Premier feuillet  M. H.)

Ayssň es lo compte del beylhat et del resaubut del cossolat de la vila de Pereguers, lo qual comenset lo dimenc aprčs la festa de Sent Martí de yvern l’an de Nňstre Senhor mil  IIIICC LIII e fenit l’an  mil  IIIICC LIIII, et furen mayor et cossols aquils dejós nompnat :

 

Discret hňme Me Eymeric de Merle : Mayor

Johan Ortit – Reymon Arnaud – Esteve Queyrel – Esteve Tibaut –  P. de Val Bruna ­– Aymar Bochier – Helias Chansel :  Cossols de la vila

Melhó Leri –  Guilhem de Fon Longa :  Cossols de la Sioutat

 

Discret hňme Me Eymeric de Merle : juge –  Esteve Queyrel : comtador

Helias de La Rňcha : procurayre

 

Ayssň que s’ensec avem beylhat per las profertas dous sirvens a las festas acostumadas, reyal per doas liouras.

 

Primo a la festa de Nadal :

    a Helias Artigat : V s.  – Olivier Danís : V s.  – Huguet du Pré : V s. :   XV s.

A la festa de Pasques :

Helias Artigat V s.  – Olivier Danís : V s.  – Huguet du Pré : V s. :    XV s.

 

folio 1v

 A la festa de Mossenhor Sent Johan Batista :

   Helias Artigat : V s.  – Olivier Danís : V s.  – Huguet du Pré : V s. :   XV s.

A la festa de Totz Sayns :

Helias Artigat : V s.  – Olivier Danís : V s.  – Huguet du Pré : V s. :   XV s.

 

Ayssň que s’ensec avem beylhat per las raubas doux sirvens.

 

Prumieyramen beylem a tres sirvens VIII copdes I quart de drap vert large d’Anglaterra, lo qual drap comprem de Johan Chassarel, et costava lo copde XI s.III d., et IIII d. subre lo tot, et per XVI copdes e demiey rolleu roge, lo qual fu comprat de Esteve Queyrel, costava lo copde XXVII arditz, monta tot :  VII s. I d.

Item beylem a Olivier Danís ung copde rolleu roge, quar no ne avia ges pro per complir sa rauba, monta :  IX s.

Item beylem a Jordó nňstra torieyra V copdes e demiey malheró persat per far sa rauba, lo qual drap comprem de Esteve Queyrel, costava lo copde XXIIII arditz, monta II ll.VI s. VIII d., et per ung cobde de rolleu roge per far son chapeyró, que comprem del dich Esteve Queyrel VIII s.VIII d., monta tot :  II ll. XV s. V d.                                                                                                              

 

folio 2r

Item beylem a Guilhó la trompeta IX copdes de pia per far sa rauba, et per son chapeyró I copde e demiey drap pers, monta            :  IIII ll. XII d.

 

Ayssň que s’ensec avem beylhat per lo fach de la juredixcio

 

Primo beylem lo premier dilús que lo mayor et los cossols furen estatz elegitz lo dimenc davant que fu aprčs la Sent Martí, que fezem dire una messa del Sent Esperit que Diou nos dončs be regir , eneysý cum es acostumat de la far dire, :  II s.

 

Item beylem en la senmana seguen, per Ia ma de papier, la quala comprem de R. Arnaud per metre subre la taula de cossolat :  II s. VIII d.

Item beylem que fezem dire V messas afý que Nňstre Senhor nos remedičs per la gran mortalitat que era en la vila, et fezem far V prossecios, la una a La Garda, l’autra en la Siptat, l’autra davant Mossenhor Sent Fron, l’autra aux Presicadors ‘et’ l’autra aux Frayres Menors, beylem per chasque messa II s., monta :  X s.

 

Item beylem la vespra de Senta Katerina una lioura de chandelas per dire aux esmolimens, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XVIe jorn una de d’octňmbre, una lioura de chandelas per dire aux esmolimens, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XXIe jorn del dich mes, una lioura de chandelas per dire aux esmolimens, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo jorn de Sent Thomŕs, quant los dichs esmolimens furen liouratz, monta :  I s. IIII d.

 

folio 2v

Item beylem la vespra de Nadal al mayor et cossols IX tňrchas de sera en la manieyra acostumada, pesan chasque tňrcha IIII liouras, costava V s.obrada, :  IX ll.

 

Item beylem lo VIIIe jorn de genier, per adobar la escrivania de subre la taula de cossolat, monta :  XII d.

 

Item beylem lo jorn de Sent Paul, per Ia ma de papier que fu mesa en la chambra de cossolat per metre en escrich las cochas de la vila, monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo Ve jorn de feurier, que fezem dire XIIII messas votívols a l’autar del cňrs de Diou, e las fezem dire en chantan an[1] III chantres, et donavam al pestre VI arditz et a chasque chantre II arditz, e monta IIII s.per messa, monta :  II ll. XVI s.

 

folio 3r

Item beylem lo dich jorn, per far dire las dichas messas, IIII siris de ung cart chascú, et costavan los dichs siris, monta :  V s.

 

Item beylem lo jorn de Sent Gregňri a Thobias una ma de papier per metre las esmendas en escrich e autras cochas de la vila, monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo Xe jorn de feurier, per las messas votívols, las qualas fesem dire a l’autar de Nňstra Dňna per que Diou nos remedičs en la gran mortalitat et pestelensa ‘en’ qeram, et fezem ne dire XIIII messas en chantan, et hi avia IIII chantres, et donavam VI arditz per messa al pestre e a chasque chantre II arditz, monta :  II ll. XVI s. VI d.                                                                        

Item beylem IIII siris de sera, chascú pesan I quart, per metre a l’autar quant las dichas messas se disian, monta :  V s.

 

Item beylem, per far dire XIIII messas las qualas fesem dire a l’autar de Mossenhor Sent Anthňni en chantan an III chantres, et donavam VI arditz al pestre qui disia chaque messa, e a chaque chantre II arditz, monta :  II ll. XVI s.

 

Soma  VI liouras IIII s. X d.

 

folio 3v

Item beylem per quatre siris, los quals mesem subre l’autar quant fasiam dire las dichas messas, et chasque siri pezava I quart de lioura, monta :  V s.

Item beylem, per una autra vetz quant fezem dire XIIII messas a l’autar de Mossenhor Sent Fron en chantan an III chantres, e al prestre que disia las dichas messas per me donavam VI arditz, e aus tres chantres VI arditz, monta :  II ll. XVI s.

Item beylem per quatre siris per metre subre l’autar quant las dichas messas se disian, pezava chasque siri I quart de lioura, monta los siris obratz :  V s.

Item beylem, per far dire autras XIIII messas, las qualas fesem dire al pňrgi a l’autar de Sent Serní en chantan e an tres chantres, e beylavam coma dessús IIII s.per messa, monta :  II ll. XVI s.

Item per quatre siris de sera, chasque d’ung quart, per metre subre l’autar, monta :  V s.

Item beylem, que las fezem dire una autra vetz  (suite ŕ la page suivante)

 

Soma aquesta plana  VI liouras  VII s.

 

folio 4r

…en las chapelas a l’autar de Mossenhor Sent Anthňni autras XIIII messas en chantan an tres chantres, e donavam IIII s.per messa coma dessús, monta :  II ll. XVI s.

Item beylem per quatre siris de cera q per metre subre l’autar quant las dichas messas se disian, pezava chasque siri I quart, monta los siris obratz :  V s.

 

Item beylem, per far dire autras XIIII messas a, las qualas fesem aus dire aus Presiquadors en chantan, e donem lor per chasque messa IIII s., monta :  II ll. XVI s.

Item beylem per quatre siris per metre subre l’autar quant las dichas messas se disian, e chasque siri pezava I quart de liora, monta obratz :  V s.

Item beylem Ia tňrcha de cera per aluchar a las dichas messas, la quala pezava una liora tota obrada, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  VII s.

 

folio 4v

Item beylem Ia ma de papier per metre en cossolat per escrioure las cochas de la vila, monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo jorn que fu facha la elexciou, que lo mayor et los cossols diseren que fezesan lo dinar, et nos dinem ensemble, mayor e juge , procurayre, et despendem en pa, en vi, en pistansa e en autras chausas, monta :  XIII s. IX d.

 

Item beylem lo IIIIe jorn de novenbre, quant aguem fach lo talh, et beguem ensembre[2] e despendem en pa e en vi, monta :  X s.

Item beylem una ma de papier, la quala fu beylada en cossolat per escrioure los chartrels del talh et autras cochas de la vila, monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo XVIe jorn de octňbre, quant vesitem nňstre conte compte e fezem lo dinar al mayor, juge, procurayre et cossols, et despendem en pa, en vi, en charn e en autras chausas, monta :  XXVI s. VIII d.

 

Item beylem a Helias de La Rňcha, lo qual ligia los chartrels del talh, que no trobavam ges negú que los volgués legir a aquel que los paussava …(suite page suivante)

 

Soma  II liouras  XVI s. I d.

 

folio 5r

… per la gran pestelensa de mortalitat que era en la vila, et donem li per son trabalh, monta :  II ll.

Item beylem a Guilhem Alera sirven, lo qual pausava los chartrels del talh an lo dich Helias de La Rňcha, et donem li, monta :  X s.

Item beylem en sera verda per pausar los dichs chartrels, monta :  XII d.

 

Soma  II liouras  XVI s. I d.

 

folio 5v

Ayssň qui s’ensec avem beylat per los viatges.

 

Premieyramen beylem lo Ve jorn del mes de feurier, a Peyre de La Veycieyra e Heliňt de Merle, los quals tramesem devčs lo Rey, per volumptat del mayor e deus cossols e de tota la communa, per lo fach de las rendas, et per l’ajuda del pon ‘et per lo fach de la exemsiou’[3], quar los chanonges nos volian far pagar las rendas a moneda de tornés, et per aquela rasó tramesem hy los subredichs, et lor beylem per la despensa XVII escutz nuňus, que valen :  XXXI ll. pergozis.

 

Item beylem lo IXe jorn del mes de abriel, a Helias del Puey, lo qual tramesem a Segur devčs Madomisela[4] per alongar lo terme que aviam per lo fach deus arrest, e presem un autre terme, e o aportet per escrich, e beylem li per sos despens :  XXXVI s. VIII d.

Item beylem a Guilhó Taluffa, lo qual tramesem a Montinhac an una letra que portet a Mossenhor lo Seneschalc, per las fachilhieyras que eran presas[5] a Colaure ‘Montinhac’, per se enformar si en esta vila ne avia neguna, monta :  X s.

 

Soma  XXXIII liouras  VI s. VIII d.

 

folio 6r 

Item beylem a Helias Chansel, lo qual tramesem a Colaures per se enformar an la fachilhieyra si en esta vila ne avia neguna, monta :  X s.

Item beylem, que cum ‘nos’ fus mandat que los de Sarlat nos acupavan nňstre bayliatge et nos fasian ajornar la gens a nňstre gran prejudici e dampnatge, e nos o mostrem al cosselh en [Las Chapelas][6], e chascú fu de oppinio que fesessam procurayres lo senhor de Las Bňrias e Johan de Laurieyra per o anar debatre an Mos davan Mossr lo Seneschalc ‘a Montinhac’, e fezem far la procuracio a Thobias, monta :  VIII s.

Item beylem a Esteve Queyrel e a Thobias, los quals tramesem a Cupsac[7] devčs Johan de Laurieyra per portar la dicha procuracio, affí que lo dich Johan de Laurieyra ančs a Montinhac per debatre lo fach deus bayliatges davan Mossr lo Seneschalc, e beyleren al dich Johan de Laurieyra per far sos despens, monta :  XIII s. VIII d.

Item beylem al dich Esteve Queyrel e a Thobias, qui porteren la dicha procuracio a Cupsac al dich Johan de Laurieyra, per far los despens, monta :  IIII s.

 

Soma  aquesta plana  Ia lioura  XV s. IIII d.

 

folio 6v

Item beylem a Peyre de la Veycieyra, per nos portar unas letras devčs Mossenhor lo Thesaurier Mestre Johan Bureu, lo qual era a Bordeus, affí que li plagués de escrire al recebedor que se volgués supportar de la talha say que aguessam tramés devčs lo  Rey, monta :  II ll.

 

Item beylem lo IXe jorn de octňbre al dich Peyre de la Veycieyra, per un autre viatge que fetz a Bordeus, per sň quar lo premier viatge no avia pogut aver degunas letras de Mossenhor lo Thesaurier subre lo fach de la dicha talha, e Bonaval nos volia far gatgar, e mandem al dich Mossenhor lo Thesaurier que li plagués de escriore al dich Bonaval que nos volgués supportar de la dicha talha sayque aguessam tramés devčs lo Rey, e li beylem, tant per sa pena que per sos despens, monta I escut nuňu, que val :  XXXVI s. VIII d.                                                    

Item beylem per doas letras que fesem far a Thobias, las qualas tramesem a Bordeus per lo dich Peyr de la Veycieyra, monta :  III s.

 

Item beylem a Esteve Queyrel, lo qual tramesem a Rasac devčs Mossenhor lo Luňctenen, per sň quar nos avia fach unas enquestas subre lo fach de las rendas, e li tramesem, affí que o fesés de melhor volumptat e plus deligemment, ung quartier de motó, monta :  IIII s. VIII d.

 

Soma  aquesta plana  IIII liouras  IIII s. IIII d.

 

folio 7r

Item beylem lo XIIII jorn de octňbre al dich Esteve Qyeyrel, per portar a Mossenhor lo Luňctenen a Rasac, lo qual se·n volia anar a Bordeus, affí que p nos portčs las dichas enquestas que nos avia fachas subre lo fach de las rendas per las remostrar a Messenhors los Thesauriers de Fransa que eran a Bordeus, monta sň que li beylem per sa pena :  V ll. ˝

Item li tramesem mays lo dich jorn per lo dich Esteve ung quartier de motó affí que o fesés de melhor volumptat, monta :  IIII s. VIII d.

Item beylem a Gautier, lo qual anet a Rasac, et menava Mourel lo mazelier an si, a Mossenhor lo Luňctenen per lo examinar sur lo fach de las rendas, et portet ung cartier de mostó, lo qual fu comprat del dich Maurel, monta :  IIII s.

Item beylem a Peyre de La Veyssieyra, lo qual anet devčs lo rey per aver un mandament coma lo rey volia que se fesés enquesta coma era acostumat de pagar las rendas, et li b monta III escutz, los quals prestet Tuló, Ramonet de Pochó et Papí[8], que monten :  V ll. X s.

 

Soma  aquesta plana  XI liouras  VIII s. VI d.

 

folio 7v

Ayssň qui s’ensec avem beylat per los plachs e per los estrumens per lo fach de la vila.

 

Premieyramen beylem a ung estudian, lo qual nos amonestet que nos no aguessam a talhar los bes de Helias de Foncolom ny de Helias Aymar lo maridat ny de sos frayres, a la requesta de Moss. Helias Aymar cumma estudian de Paris, e beylem per aver la copia de la dicha monecio, monta :  XVIII s. V d.

Item mays, lo dich Moss. Helias Aymar nos fetz far inhibicio e deffensa, de part lo Rey Nňstre Senhor, per Guilhem Batalhier sirven real, que no aguessam a talhar los bes de Helias Aymar ny de sos familiars, et expressamen sos bes e de sos frayres e de Helias de Foncolom, e nos nos oppousem e demandem copia del mandamen e relacio de l’esplet, monta que costet la copia         :  XXVI s. VIII d.

Item beylem a Meystre P. Ganestet, que fesem copiar una autra vetz la copia del dich mandamen, monta :  VII s. IIII d.

 

Soma  aquesta plana  II liouras  XII s. V d.

 

folio 8r

Item beylem a Esteve Tibat[9], lo qual tramesem a Sent Pardol, et portava la copia del dich mandament a Meystre Giraut de La Val, loqual demorava a Sent Pardol per la mortalitat que era en la vila, et hi tramesem lo dich Esteve per aver cosselh de la defenssa que avian fach far los subredichs Caffares[10] per I sirven reyal, et estet un jorn a anar, un autre a venir, e I autre que esperet lo cosselh, et li beylem per sa despenssa, monta :  VI s. VIII d.

Item beylem a Peyre de La Veysieyra, lo qual anava a Bordeus, et li beylem doas letras clausas que portet a Mossenhor lo Tresaurier Meystre Johan Bureu subre b per que li plagués de nos acosselhar subre lo fach dous Cafares, et li beylem per sa pena ung escut niňu, monta :  XXXVI s. VIII d.

Item beylem, que lo procurayre de la vila et Esteve Queyrel et Me Peyre Chauchier aneren a Leyla, hont eran los Cafares, per se apausar del dich mandamen que avian fach far los subredichs Cafares, e despenderen, monta :  VI s VIII d.

Item beylem a Meytre Seguí Pons, per que nos copičs la copia de la dicha monecio, monta :  I s. VIII d.

 

Soma  aquesta plana  II liouras  XI s. VIII d.

 

folio 8v

Item beylem a Meytre Peyre Ganestet lo IIIIe jorn de octňbre, quant resaubet la apellaciou      (laissé inachevé)

 

Item beylem lo XVIIe jorn del mes de octňbre, a Helias de Veyras[11], per trametre a París a l’encontra de Moss. Helias Eymar, lo qual nos avia fach enibir e defendre, a la pena de cent marcs d’argen, que nos no aguessam a li far pagar talhx ni far far gach ni autra servitut ni a sos familiars, et nos nos opausen[12], e lo sirven nos ajornet a París, monta :  XVI ll. X s.

 

Soma  XVI liouras  X s.

 

folio 9r

Ayssň que s’ensec avem beylat per los pressen et servisis los quals avem fach en nňstra anada.

 

Primieyrament a Mossenhor lo Liňctenen, per vesitar sertanas letras, las qualas nos avia aportadas Peyre de La Veysieyra devčs lo Rey, las qualas letras tochavan al fach de la vila, et beylem li per sa pena, monta :  XXXVI s. VIII d.

Item beylem, que cum la molher del mayor morís estan luy mayor, fu ordenat per tot lo cosselh que li fezessam honor per honor de la vila, et beylem IIII tňrcha  de sera, pezava chasque tňrcha II liouras, ‘e costava liora V s.’[13] et per la feyssó X s., monta :  II ll. X s.

 

Item beylem lo XVIIIe jorn del mes de mars, que tramesem Esteve Tibaut devčs lo Rey per remostrar al Rey et a son conselh cum nos aviam exempciou de no pagar degunas talhas, e beylem li per donar a Mossenhor Meystre Johan Bureu, afí que nos agués per recomandatz et nos sostengués nňstra exempciou, XL pel LX pels de martres, que nos costeren de Esteve Queyrel, monta :  LX ll.

 

Soma aquesta plana  LXIIII liouras  VI s. VIII d.

 

folio 10r (9v blanc)

Ayssň qui s’ensec avem beylat per la charitat de Pantacňsta.

 

Prumieyrament beylem , per nedeyar la chambra de cossolat, et per ung fays de rausel lo qual fu mes en la dicha chambra, monta :  XII d.

Item beylem XVII boyssels ‘quatre sestiers’ de froment, lo qual comprem de Esteve Qyeyrel, et costa’va’ lo boyssel IIII doblas, monta : VI ll. XV s. VIII d. ‘VII ll. II s. II d. ma’         

Item beylem, per tres michas que furnit Esteve Queyrel de son hostal, monta :  XII d.

Item beylem per VIII michas , et Ia de II d., que comprem de Nioytó de Bochier, monta :  III s. mens I d.

Item beylem per XIII michas que comprem de la molher de Beró Rey, monta :  IIII s. V d.

Item beylem per XII micha, et Ia de II d., que comprem de Garosta, monta :  IIII s. II d.

 

Soma aquesta plana  VII liouras [XV][14] s. XI d.

 

folio 10v

Item beylem per XIIII michas que comprem de la molher de Noudó de Quafare, monta :  IIII s. VIII d.

Item beylem per IX michas que comprem de Berninó molher de Tufaní lo fornier, monta :  III s.

Item beylem per XV michas que comprem de la molher de Marsal Peysó, monta :  V s.

Item beylem a tres pestoressas que adoberen tres sestiers de froment per la dicha festa, e donem a chasque pestoressa VII arditz, monta :  VII s.

Item beylem, per far cňsser[15] tres sestiers de froment, a Melhó de Sauzet fornier, et li donem per sa pena de chasque sestier de froment VIII arditz, et no prenia point de fornage, monta :  VIII s.

Item beylem, per ung sestier de froment que fesem adobar et cňsser ‘en son forn’ a la molher de Beró Rey, e donem li per sa pena … (suite page suivante) …                                                             

 

Soma   Ia lioura  VII s. VIII d.

 

folio 11r

… et quar no pres point de fornage, monta :  V s.

Item beylem, que quant aguem fach la charitat anem beure a l’ostal del contador, et aguem en pa, en vi et Ia chanba salada, monta tot :  VI s. VIII d.

 

Soma  XI s. VIII d.

 

folio 11v 

Ayssň qui s’ensec avem beylat per la festa de Sent Johan Babtista.

 

Prumieyrament, per ung hňme que anet quere ung fays de arsimenia et ung may per metre subre la fon de la Claustra, et per ung fays de raussel, monta :  III s.

Item beylem a la trompeta, la quala nos acompanhet nos mayor e cossols, monta :  XV d.

 

Item beylem al Rey : X s. – Item beylem a l’Emperador : X s. –  Item beylem al Marqués :        X s. –  Item beylem al Duc : X s. – Item beylem a l’Abat : V s. –   Monta :  XLV s.                                                    

 

Soma   II liouras  IX s. III d.

 

folio 12r

Ayssň qui s’ensec avem beylat per far las ňbras de la vila.

 

Prumieyrament beylem per far adobar la quayso[16] dous privilegis, et la saradura de la pňrta dous Plantiers, et ho adobet lo sarelhier[17] de Limňges, monta :  II s. II d.

Item beylem, per recrubrir l’auditňri de cossolat, a Helias Lo Pauc, monta :  XII d.

Item beylem per far recrubrir lo coredor et l’auditňri de cossolat, (a) ung hňme de Limňges, et preni(a) X arditz per jorn, et hi mes tres jorns, monta :  X s.

Item beylem per VC de teule per metre en cossolat, lo qual teule fu comprat de Moss. Guilhem Planchier prestre, et costava XXIIII arditz lo cent, monta :  XL s.

Item beylem per ung cent de tacha grňssa, que fu mesa per clavelar la lata de cossolat, la quala tacha fu comprada de Esteve Queyrel, monta :  III s. IIII d.

 

Soma  aquesta plana   II liouras  XVI s. VI d.

 

folio 12v

Item beylem per dos cents de tacha grňssa per clavelar la dicha lata de cossolat, la quala tacha fu comprada de Esteve Queyrel, e costava lo cent X arditz, monta :  VI s. VIII d.

Item beylem per VIII ‘IX’ dosenas de lata per metre en cossolat quant lo recrubian, la quala lata fu comprada de Helias Chassarel, et costava la dosena VI arditz, monta :  XVIII s. IIII d.

Item beylem per V jorns que estet ung hňme per recrubrir lo dich cossolat, et prenia lo jorn X arditz, monta :  XVI s. VIII d.

Item beylem per IX jorns que mes Sanet al pontet de Talhafer, per adobar las doas pilas desay e delay, et prenia lo jorn V s. ses despenssa neguna, monta lo IX jorns monten :  XLV s.

 

Soma  aquesta plana   IIII liouras  VI s. VIII d.

 

folio 13r 

Item beylem per tres jorns ‘que demo’ que L’Abat de La Brida per far

 

Item beylem per tres ‘quatre’ jornals que fu L’Abat de La Brida per masonar lo pontet an Sanet, e prenia X arditz lo jorn ses despenssa ni autra chaussa, monta :  XIII s. IIII d.

 

A aquels qui s’enseguen avem fach grŕcia deus esmolimens.

Enseguen se aquels que avian los esmolimens per assessa.

 

Primo Meystre Jamme Chanbó lo denier de la charn, monta  VI R. IIII ll., et l’eycrivania, et fezem fo fach (grŕcia) de   :  VIII ll.

Item per l’escrivania lo dich Me Jamme

Item a P. Faure per la entrada del vi et la vinada et li fu fach grŕcia de : VII ll. VII s. VIII d.

Item a Esteve Queyrel per lo peage et per la enposseciou[18], et li an fach grŕcia de :  VIII ll.

 

Et aquestas ‘grŕcias fezem per la gran pestelenssa que era en la vila.                           

 

Soma  XXIIII liouras  XII d.

 

folio 13v

Ayssň qui s’ensec avem beylat per las taxsacious del mayor, cossols, juge, procurayre e contador, a reyal per II liouras e IX deniers.

 

Prumieyramen beylem al mayor per sa penciou, monta     XL ll.

Item beylem a Johan Ortixs :  XX ll.  –    Item beylem a Esteve Queyrel :  XX ll.

Item beylem a Reymon Arnaut :  XX ll.  –  Item beylem a Esteve Tibaut :  XX ll.

Item beylem a Peyre de Val Bruna :  XX ll. –  Item Helias Chanssel :  XX ll.

Item Eymar Bochier  :   XX ll.

 

Item beylem a Meystre Eymeric de Merle, lo qual era jutge de cossolat, per la pensiou de la jugaria, monta :  XVI ll.

 

Soma  aquesta plana   IXXX XVI liouras

 

folio 14r

Item beylem a Helias de la Rňcha, lo qual era procurayre de cossolat, per sa pensio, monta :  XII ll.

Item beylem a Meytre Aymeric de Merle, per gran re de letras clausas que fezet duran nňstra annada, las qualas tramezem soven devčs lo Rey Nňstre Senhor, a París e a Bordeus et en autras diversas partz, e taxem li per son trabalh, monta :  VIII ll.

Item beylem a Esteve Queyrel, nňstre comptador, per tener e governar lo compte ‘e’ per sertana soma d’argen que nos prestet tot l’an, et per levar lo talh sň que poyria, per sň quar no trobavam negun que lo volgués levar ni prendre la charga, per ‘mor de la gran mortalitat que era en la vila, e do taxem li per sa pena e trabalh, monta :  L ll.

Item beylem a Esteve Tibbaut, per tres jorns que mes a anar a Sent Pardol per aver cosselh am Mestre Giraut cum nos deuriam governar a l’encontra de Moss. Helias Aymar, lo qual no avia fach amonestar per vertut deus privilegis de París, e eytanbé nos avia fach far inhibicio et deffensa a la pena de st cent marcs d’argen que no lo aguessam a talhar ny far pagar degun subsidi ny autra servitut a luy ny a sos familiars, e estet tres jorns, V s. per jorn, monta :  XV s.

 

Soma  aquesta plana  LXX liouras  XV s.

 

folio 14v

Item beylem a Peyre de La Veycieyra e a Heliňt de Merle, los quals tramesem devčs lo Rey per lo fach de las rendas, per sň quar los chanonges nos volian far pagar XII d.tornés per sňu, et esteren XXXII jorns, e taxem lor per lor pena e trabalh V s.per jorn a chascú, monta :  XVI ll.

Item beylem a Guilhó la trompeta, lo qual fasia lo gach al cluchier l’an de nňstra annada, per sos gatges, monta :  XX ll.

Item beylem a Esteve Queyrel e a Thobias, per I jorn que meyren quant porteren la procuracio a Johan de Laurieyra a Cupsac, per anar debatre lo fach deus beyliatges per davant Mossenhor lo Seneschalc, monta :  X s.

Item beylem a Esteve Queyrel, per dos jorns que a Rasac mes a anar dever Mossenhor lo Luňctenen a Rasac autre doas vetz, e eyssň per li portar certana soma d’argen e presens, monta :  X s.

Item beylem a Helias de La Rňcha procurayre et a Esteve Queyrel e a Me P. Chauchier, los quals covenc que tramezessam a Leyla per nos apausar a las enibesious que Moss. Helias Eymar nos avia fach far per Guilhem Batalhier sirven reyal, que no aguessan a talhar ny contribuir ni a far negun subsidi de la vila, et demoreren  I jorn, monta :  XV s.

 

Soma  aquesta plana  XXXVII liouras  XV s.

 

folio 15r

Item beylem a Helias Chansel nňstre obrier, per XXIII jorns que mes a far far las repparacious de la vila, et dos jorns an lo rossí, e li fu taxat tant per luy que per son chaval III s.IIII d.per jorn, l’u portant l’autre, monta :  III ll. XVI s. VIII d.

 

Soma  III liouras  XVI s. VIII d.

 

folio 15v

Ayssň qui s’ensec son las rendas ‘de la charitat’ que avem levat en l’an de nňstra annada a IX d. tornés per [ss...]  a R. per II lb.

 

Primo de Bolasac :III s.  –  De Papí : II s.  –  De Raymon Bru : VIII s.  –  De Melhó Lo Sochier : III d. – De Helias de Combens : XII d.  –  De Johan Primeyrňl : XV d.  –  De Giraut de Sirventó : II s.  –  De Gm M’y’el’h’erňl[19] : II s. IX d.  –  De P. Bordas lo Vielh : XII d.  –  De Eyc Malhabňsc : XII d., e paget per II annadas : XII d.  –  De Nantea Reynauda : II s.  –  De Massafrech : II s.  –  De Hel. del Biró ; VI d.  –  De Moss. Giraut Noset : VI d.  – Del Braudós, per lo logier del trulh paget : X s.  –  Maria de Glyeyga Niňuva paget per tres termes passatz : III s.  –  De Migó de Bru : XII d.  –  De Nissňt paget per tres termes passatz : XVIII d.  –  Dal fornier de Viridel : XII d.  –  De Ar. de Sirven per V anadas[20] passadas : V s.  –  De Johan Rey : III s. IIII d.  –  De Pochó : V s.  –  De Sansonet, per V termes passatz : V s.  –   De Gm Giraut, per II anadas passadas paget : III s.  –  De Chasteló : VI s. VI d.  –  De Migó d’Andrivals : XII d. ; paget d’autra part : VI d.  –  De Eyc de Mastŕs : XII d.  –  De Johana Segalara : III s.  –   De Peschalh : IIII s.

 

Aquitz dejós escrich an pagat en po[21], los quals no compte per pres ni per mes.

Primo Moss. Hel. Siourac : VI s.  –   Galhart Vilŕ : II s.  –  Perňt d’Aurias : VIII s.

 

Soma  aquesta plana  IIII liouras  XIII d., ses comtar aquils que an pagat en pa

 

folio 16r

Ayssň qui s’ensec avem reseubut deus esmolimens de la vila en nňstra annada, reyal per II lb., e IX d. tornés per sňu peregosis.

 

Primo de Meystre Jaume Chanbó, per lo denier de la charn, monta : VIXX IIII lb.

Item de Esteve Queyrel, per lo peage e per  l’enposseciou, monta : XLIII lb. IX s. IIII d.

Item de Johan Senat per la buscha deus pons : II lb. VIII s.  

Item de Johan de Chabanés per la buscha, palha e fe que intraria en la vila : II lb. VII s.

Item de Esteve Tibaut per las vendas e honors, monta : II lb ; I s. IX d.

Item de Anthňni Valieyra per lo quot, monta : III lb. XX s. IIII d. 

Item de P. Fauró per la intrada del vi et per la grňssa vinada, monta : XLIIII lb. V s. IIII d.

Item de Melhó de Leri per las mesuras de l’ňli, monten : II lb. ‘I s.’ VIII d.

Item de Hel. de La Rňcha per las melha(s) de bladarias, monta : II lb. XIII s. IIII d. 

 

Soma  aquesta plana : XIXX VII liouras  II s.  XIIII d.

 

folio 16v

Item de Me Jamme Chambó per las defalhas de la chambra de cossolat, monta : III lb. XIIII s. VIII d.

Item de Me Jamme e de Johan [Belcier] per la escrivania, monta : XXIII lb. XI s.

Item deu Ayic Champeló per lo pes del pa : XXIX lb. XIIII s., et per lo mespés del pa : VI lb; XI s. IIII d., et per la leda : III lb. XIIII s. VIII d., monta tot : XL lb. VIII d. , la qual soma no comti per pres ni per mes.

 

Soma  : XXVII liouras  V s.  VIII d.

 

folio 17r

Ayssň qui s’ensec es lo talh lo qual fu enpaussat en nňstra annada, reyal per II lb.

 

Primo Johan Marlhňc : XXV s.  –  Cavilhac : XXXVII s.  –  Hel. de Salvage : XXXVII s. VI d.  –  Giraut Buget : V s.  – La Bafeta : XXII s. VI d.  –  Migó de Bru : XXXVII s. VI d.  –  Cogató : XL s.  –  Bernart de Bňrn : XXX s.  –  Gm Gordó : XL s.  –  Gm de L’Auzelia : X s.  –  Fortó de Faure : XL s.  –  Giraut Barbet : XXX s.  –  Hel. de Rey : XXV s.  –  Uxsor Paret : V s.  –  Boynó : XLVII s.  –  Hel. Chaumart : XX s.  –  Peyre Boyssonet : XXV s.  –  Peyrňt : XV s.  –  Ar. de La Faya : XXV s.  –  Hel. Berbessó : XXII s.  –  Merlandó : XXXVII s.  –  Garestet : XL s.  –  Ar. Eymar : XV s.  –  Peyre de Belet : XXXVII s. VI d.  –  Guilhem de Rey : XL s.  –  Johan Mondňt : V s/  –  Peyre de Molhaví : XII s. VI d.  –  Gm Laurens : XLV s.  –  Hel. de La Brossa : XX s.  –  Hel. Fargňt : XX s.  –  Hered. de Sarlanda : XXV s.  –  Hel. Lo Ranquet : VIII s.  –  Johan Bureu : XL s.  –  Peyre del Cluzel : XV s.  –  Hel. Brugó : XXX s.  –  Gautonet Rey : VI s.  –  Peyre Micó : XL s.  –  Piere Sala : V s.  –  Tonera : XXV s.  –  Johan Davit : V s.  –  Hel. Gordŕ : XX s.  –  Hered. Qualés : XV s.  –  Johan Senat : XX s.  –  Peyre Abonel : XXV s.  –  Ramonet de Bochier : XXX s.  –  Hel. Bochier lo Jove : XV s.  –  Beró Rey : VI s.  –  Hel. Fossó : XX s.  –

 

Soma  : LXIII liouras  VI d.

 

folio 17v

 Chaplepa : XXX ss.  –  Gm Matiou sabatier : XL s.

 

La Lemogana

Johan Sanet : XXX s.  –  H. de Combas : XL s.  –   Joh. d’Ayme : X s.  –  Penňt Meygonenc XLV s.  –  Hered. P. de Las Meygós : XXX s.  –  P. Rols dich Viridel : XL s.  –  Hered. Champeló : XX s.  –  H. Libornet : XL s.  –  Johan Abonel : XXXV s.  –  Genestet : X s.  –  Jordŕ : X s.  –  P. Pozí : XXX s.  –  H. Lumenada : XLV s.  –  P. Beliard : XXX s.  –  Guinňt d’Olivier : XX s.  –  R. Chalvet : XL s.  –  Hered. Beylissó : XXV s.  –  H. del Vinhal : XX s.  –  [Darolas] : XX s.  –  Andrio de La Vila : X s.  –  Maria Gauberta : XVIII s.  –  H. Sarrazí : XL s.  –  H. Blondel : XXV s.  –  Giraut Mourel : XXX s.  –  Colin Champanha : X s.  –  P. Chanebot : XL s.  –  Hered. P. Dadol : XV s.  –  P. Bayňt : XLV s.  –  Hered. P. de Landric : XX s.  –  H. Galňt : XXX s.  –  H. Tuló : XL s.  –  Hered. Bernard del Clusel : V s.  –  Ayar Bňs pradier : XXXV s.  –  Arrí Bretó : XL s.  –  Pochó : XL s.  –  Johan de La Barda : V s.  –    Guilh. Pontí : XLV s.

 

L’Agulharia

Panheta : V s.  –  Son filh : X s.  –  P. Segalar : V s.  –  Feyna : X s.  –  Massafrech : XX s.  –  Est. Charle : XX s.  –  Marió de La Boria : XXX s.  –  Hered. Giraut de Briva : XXX s.

 

Soma  : LXI liouras  XVIII s.

 

folio 18r

R. La Rua : VI s.  –  Hered. P. del Morier : VI s.  –  R. Rofflat : X s.  –  Itier Codonh  : (blanc)  –   P. Escura : X s.  –  Lissó la chandeliera : V s.  –  H. Deligen : XX s.  –  Giraut Capeta : XV s.  –  Sauta-branda : XXX s.  –  Bernard Belver : XL s.  –  Guilh. Robbert : XX s.  –  Guinňt Charpentier : X s.  –  Hered. de Bizňls : X s.  –  H. Birňt : XXX s.  –  P. de Beders : XV s.  –  H. Marsaguet : XXV s.  –  Hered. Ar. del Garric : XII s.  –  R. Bru mazelier : XV s.

 

S. Sylŕ

Bernard Estassús : VIII s.  –  Joh. del Clusel : XL s.  –  P. Bordas lo Vielh XLVLX LV s.  –  P. Bordas lo Jove : XLV s.  –  Ayc [de Tins] : XXV s.  –  Giraut de Sirventó : XL s.  –  Hered. Monrabey : XL s.  –  Guilh. de Fonlonga : (blanc)  –  Johana Segalara : X s.  –  Giraut Colí  Sentongier : X s.  –  R. de Vinheyrac : V s.  –  Ar. de Sirven : XXX s.  –  Ar. Pechalh : XXX s.  –  Giraut Demier : XV s. –  Hered. Guilh de [Selarier][22] – Joh. Desmier : XX s.  –  Borichó : XXX s.  –  Guilh. Barbeta XX s.  –  [Jammet] del Lac : X s.  –  Pení de La Veyrieyra : XXX s.  –  Ayar Malheró : V s.  –  Joh. Rey : XXX s.  –  P. de Palús : XV s.  –  Guilh. d’Ayme : V s.  –  Johan de Sirventó : L s.  –  Itier de La Bertharia : X s.  –  Ayc Malvars : XXX s.  –  Gargalessa : XXV s.  –  Phelipó del [...] : V s.

 

Talhaffer

Doudó : XXX s.  – 

 

 XLVIII liouras  XII s.

 

folio 18v

H. Pinherňl : XL s.  –  Hered. [T.. rňt][23] : XXX s.  –  Ayc de Matatz : XV s.  –  Ayc Planchier : XXX s.  –  Hered. Guilh. de La Vernha : XX s.  –  Joh. Phelip : V s.  –  Marsal Peyssó : XX s.  –  P. Faure de Chansalada : XXV s.  –  Hered. P. Giraut : XX s.  –  Hered. Peyralada : XXX s.  –  Hered. Guilh. de Marmoych : XV s.  –  Hered. Melhó del Montet : XXX s.  –  Itier Girard : XXV s.  –  P. Chastel : XV s.  –  Phelipňt Pelicier : XX s.  –  Hered. Johan Costans : XXX s.  –  P. de Peyrafon : XXX s.  –  P. Symeon : L s.  –  H. de L’Eychala : V s.  –  Hered. Johan de Cranays : XX s.  –  Hered. Johan de Vernuňlh : L s.  –  Hered. P. Redon : X s.  –  Hered. Bernard de La Cňsta : VIII s.  –  Sansó Lo Borsier : X s.  –  Giraut Jalaga : XX s.  –  Las [Jarriquas] : V s.  –  Johan Ferran : X s.  –  Guilh. Lo Chat : X s.  –  Esteve Robbert : V s.  –  Duran : X s.  –  Michelet : X s.  –  Lauren [Gaulan] : XXX s.  –  H. Costantí : XX s.  –  Guilh. Perligó : XXV s.  –  Antňni Valat : XL s.  –  P. Vilabňy : XXX s.  –  H. Brunet : V s. 

 

Las Fargas

Est. Banieya : XX s.  –  Johan del Chastanet : XXX s.  –  Giró de Morcinh : XX s.  –  Giraut de Tantaló : XXV s.  –  P. Trapí ‘Barsa’ : XXX s. 

 

Reynuňva

H. de La Sudria Braudós : XV s.  –   Johan Tuphaní : XXX s.  –  Bernard del Rat : XXX s.

 

Soma aquesta plana :  XLIX  liouras  XVIII s.

 

folio 19r

Gm Perier : XL s.  –  Peyre Dosset : XXV s.  –  Guilh. Giraut : V s.  –  Johan Primeyró : XX s.  –  Gm Negrier : XXX s.  –  Peyre Albert : XV s.  –  Betussó e son gendre : XL s.  –  Gm Mayoffet : XX s.  –  Est. Archanbaut : XXX s.  –  Bernart Filhňl : XX s.  –  P. Itier : XXXV s.  –  Esteve de La Fon : XXV s.  –  Matiou Guarel : XX s.  –  Coturó : V s.  –  Ar. Chavaugó : XL s.  –  Est. Mechí : XLV s.  –  Guilh. Chapel : XX s.  –  Johan de La Rossia : XXV s.  –  Est. de La Brossa : XL s.  –  Hered. Sansonet : XXV s.  –  Peyre d’Eyraut : XXX s.  –  Giraut Rastel : XXV s.  –  Reymon Gm Palhat : XXX s.  –  Hered. Papusó : V s.  –  Ar. Basnhat XL s.  –  Guinňt de Bugolós : XV s.  –  Hered. Bonet : V s.  –  Hered. Charadó : V s.  –  Hered. de La Peyra : V s.  –  Guinňt Meyssenc : XV s.  –  Hel. de Combens : V s.  –  Peyre de La Petitias : X s.  –  Hel. Galhart : XV s.  –  Eyic de Andrivals : XXV s.  –  Hered. del Boc : V s.  –  Bernart Belayt : XX s.  –  Hered. Malriquó : XII s. VI d.  –  Lo gendre Malriquó : XII s.  –  Johan de La Fon Nissňt : XX s.  –  Gm Chabrňl : XX s.  –  Bernart de Comtor : V s.  –  Roqueta : XXX s.  –  Gm de La Fon Taborel : XX s.  –  Chastanhó : XX s.

 

Lo Pon

Fortó de Cors[24] : XXV s.  –  Peyre Goutier Moneda : XL s.  –  Giraut Novel : X s.  –  Hered. de L’Anglada : XXX s.  –  Seguí [Pan..][25] : XX s.

 

Soma :  LII  liouras  XV s.

 

folio 19v

Bosgensí : X s.  –  [Uscla Rabat.] : X s.  –  L’olier del Pon : XII s.  –  Simonet : V s.  –  P. de La Ribieyra : XL s.  –  Gamarda : XV s.  –  Gm Lo [Brodoz][26] : XX s.  –  Galhart Vilŕ : XLV s.  –  Hered. Dagua : X s.  –  P. Costans Girvayza : V s.  –  Ar. Valentó Belugó : XX s.  –  Ar. L’Amic : XXX s.  –  Bernart del Nogier : XX s.  –  Bernart Nogarel : XXV s.  –  Guilh. Bolazac : XXV s.  –  Ar. Michí : XXV s.  –  Guilhaume Charpentier : V s.  –  Hered. Sent Sibrŕ : X s.  –  Hered. Peyre de Merle : XX s.

 

Tralhissac

Bňs del Rat : XL s.  –  P. Chausidó : XXV s.  –  Gm Dorle : XXV s.  –  Johan del Cluzel : XXXV s.  –  Peyre Pomarel : XXV s.  –  Marsanés : VII s. ˝  –  Hered. [Chay de Bilha] XXV s.  –  Fumat : XL s.  –  Bertró Bosconet : XV s.

 

Chansavinel

P. Perbňst : XXX s.  –  Chanida : XXXVII s.  –  Eyic deus Seguís : XXXV s.  –  Johan Rňcha : XL s.  –  Reymon Mourel : XXV s.  –  Malhňl Rochalh : XXX s.  –  Viguier : VLV s.  –  Cresmieyra : XXV s.  –  Bretanha : XXXII s.  –  Senat : XXX s.  –  Calet : X s.  –  Guilh. Perbňst : XV s.

 

La Siptat : XII lb.

 

Soma aquesta plana :  LIX  liouras  III s.  VI d.

 

folio 20r

Los Jagiers[27]

Primo lo Sor de Bernabé : VI lb.  –  Meystre Giraut de Laval : III lb.  –  Hered. de Foncolum : II lb.  –  Hered. Johan de Meymí : V lb.  –  Guilh. Lanbert : II lb. X s.  –  Hered. de Blanquet : Ia lb.  –  Peyre de La Veysieyra : III lb.  –  Lo Sor de Belcier : III lb.  –  Hered. G. Eymar : IIII lb.  –  Johan Brochart : IIII lb.  –  Thomŕs de Bretó : Ia lb.  –  Hel. Vetat : IIII lb.  –  Niquolŕ de Seguí : Ia lb.  – Eyar de La Boyssieyra : Ia lb.  –  Peyre Arnaut : V lb.  –  Arnaut Fayart : II lb.  –  Johan Dalhadet : XII s. VI d.  –  Gm Robert : III lb.  –  Hel. de La Rňcha : II lb.  –  Matiou Brochart : II lb.  –  Blasi Arnaut : Ia lb.  –  Lo Sor del Puey : V lb.  –  Johan Chassarel : III lb.  –  Johan de Laurieyra : II lb.  –   Gautier Charpentier : II lb.  –  Guilh. de Montardit : Ia lb.  –  Eyric Chalup : II lb. ˝  –  Johan Lo Veyrier : III lb.

 

La Reysercha

Primo Gm Reymondet : V s.  –  Chauchier : XX s.  –  Lo Rey de Chanssalada : V s.  –  L’ňme del Rat : X s.  –  L’ňme de [Mal ayolo][28] : X s.  –  L’ňme de Gaurat : X s.  –  L’ňme de Pňrta : X s.

 

Soma aquesta plana :  IIIIXX  liouras  II s. VI d.

 

folio 20v

Ayssň qui s’ensec son las restas que son degudas a la communa

 

Primo Bernart de Bňrn : X s.  –  Hel. Berbessó : VII s.  –  Merlandó : II s.  –  Peyre de Molhaví : XII s. ˝  –  Trastaló : VI s.  –  Per[29] Sala : V s.  –  Johan Davit : V s.  –  Johan Senat : X s.  –  Peyre Abonel : II s.  –  Beró Rey : VI s.  –  Hel. Fosó : XVII s.  –  Peyre de Las Meygós : X s.  –  Johan Abonel : XXIII s.  –  Garestet : XV s.  –  Gordŕ : X s.  –  +[30]Hel Papí : XX s.  – Lumenada : III s. IIII d.  –  + [Darolas] : V s.  –  Hel. Papí : III s. IIII d.  –  Colin Champanha : X s.  –  Hered. P. de Landric : XX s.  –  Simonet : V s.  –  Jon[31] d’Ayme : X s.  – Joh. Pol Tuló : XL s.  –  Hered. Bernart del Cluzel : V s.  –  H. Deyma pradier   –  Johan de La Barda : V s.  –  Lo filh de Panheta : II s. VI d.  –  Hered. P. del [Moriel] : VI s.  –  Lissó la chandelieyra : V s.  –  Hered. Ar. del Jaric : XII s.  –  + Reymon Bru : XV s.  –  Eyric de Tins : XIIII s.  –  Giraut Colí Sentongier : V s.  –  Hered. Prunier : XII d.  –  Reymon Vessat : VI s. IIII d.  –  Gm Barbeta : X s. VIII d.  –  Eymar Malheró : V s.  –  Hitier  Bertharia : X s.  –  + Doudó : XX s.  –  + P. Faure de Chansalada : XXX s.  –  Peyre Chastel : XIII s. IIII d.  –  Peyre Simeon : VI s.  –  Hel. de L’Eychala : V s.  –  Gautonet Rey : VI s.  –  Uxor Paret : V s.  –  Giraut Bruguet : V s.

 

Soma:  XVII lb. ‘XIIII lb.’ V s. VIII d.

 

folio 21r

Hered. P. Redon : X s.  –  Hered. B. La Cňsta : VIII s.  –  Johan Ferran : X s.  –  Guilhaume Lo Chat : X s.  –  Est. Robert : V s.  –  Duran : X s.  –  Michelet : X s.  –  Hel. Costantí : VIIII s.  –  P. de Piere barbier : XXV s.  –  Hel. Brunet : V s.  –  Giró de Morsin : XII s.  –  Giraut de Tantaló : V s.  –  Gm Perier : III s. IIII d.  –  Gm Negrier : X s.  –  + Gm Mayofet : XII s.  –  Est. Mechí: XIII s.  –  + Est. de La Brossa : X s.  –  Banhat : III s. IIII d.  –  + Guinňt de Bugolós VI s. VIII d. –  Hered. Bonet : V s.  –  Hered. Charadó : V s.  –  Hered. de La Peyra : V s.  –  Hel. Galhart : VII s.  –  Hered. del Boc : V s.  –  Coturó V s.  –  Bernart de Comtor : V s.  –  Roqueta : XX s.  –   Fortó de Cors : XVIII s. IIII d.  –  Moneda : XX s.  –  G. Novel : X s.  –  Hered. de L’Anglada : XXX s.  –  L’olier del Pon : II s.  –  P. de La Ribieyra : XX s.  –  Gamarda : III s. IIII d.  –  Galhart Vilŕ : XXX s.  –  Hered. Dagua : X s.  –  + Ar. L’Amic : VII s.  –  Bernar del Nogier : XX s.  –  Guilhaume Charpentier : V s.  –  + Bňs del Rat : XIIII s.  –  + Gm Dorle : XVII s.  –  + P. Pomarel XV s.  –  Marsanés : VII s. VI d.  –  Hered. Chaydebilha : XVIII s. VIII d.  –  Bertó Bosconet XV s.  –   Reymon Mourel : XII s.  –  Talet : III s. IIII d.  –  Guilh. Prebňst : V s.  –  La Siptat : XL s.

 

‘Soma:  XXII lb. X. s.  X d.’ Soma  XXVI lb. V s.  X d.

 

folio 21v[32]

Aquils dejós escrit son los Jagiers que deven.

 

Prumieyrament lo Sor de Bernabé : VI lb.  –  Meystre Giraut : III lb.  –  Hered. Joh. de Meymí : V lb.  –  Guilh. Lanbert : II lb. X s.  –  Hel. de Blanquet : Ia lb.  –  Peyre de La Veyssieyra : III lb.  –  Lo Sor de Belcier : III lb.  –  Hered. Gm Eymar : IIII lb.  –  Thomŕs de Bretó : Ia lb.  –  Hel. Vetat : III lb.  –  Niquolau de Seguí : Ia lb.  –  Eymeric de La Boyssieyra : Ia lb.  –  P. Arnaut : V lb.  –  Gm Robert : III lb.  –  Hel. de La Rňcha : II lb.  –  

Matiou Brochart : II lb.  –  Archambaut Flamenc : Ia lb. V s.  –  Meystre Blazi : Ia lb. ˝ .

 

Soma:  XLVIII lb. V. s. 

 

folio 22r               (Note post.  Vingt deuxičme et dernier feuillet  M. H.)

Lo Sor del Puey : V lb.  –  Johan Chassarel : III lb.  –  Johan de Laurieyra : II lb.  –  Gautier Charpentier : II lb.  –  Gm de Montardit : Ia lb.  –  Lo Sor del Veyrier : III lb.  –   Eyric Chalup : II lb. ˝  –  Hered. Fonquolum : II lb.  –  Hered. G. Eymar : IIII lb.  –  Johan Brochart : IIII lb.

 

La Reychercha

Gm Reymondet : V s.  –  Chauchier : XX s.  –  Lo Rey de Chansala(da) : V s.  –  L’ňme del Rat : X s.  –  L’ňme de [Malayolo] : X s.  –  L’ňme de Gaurat : X s.  – L’ňme de L’Autaria : X s.  –  L’ňme de Pňrta : X s.

 

Soma:  XXXII lb. X. s. 

                        

                                               (fin du document)

 

<<Retour[1]- pour am

[2]- msc en sembre cacogr. p. ensemble.

[3]- ‘…’ rajouté en marge

[4]- Hardy : « probablement la fille du comte de Périgord », mais ŕ cette date c’est Françoise de Châtillon qui est comtesse de Périgord (1453 -1481), c’est elle dite ici Madomisela !

[5]- hésitation : les -s ont été barrés ŕ fachilhieyras et presasmais las et eran sont restés au pluriel ; sans doute n’y en avait-il qu’une…

[6]- msc sans majuscules évidemment > nom commun ou  toponyme ?( peut-ętre « Clos des Chapelles » cne de Chancelade (Gourgues)...

[7]- sans doute Cubjac (Dordogne), plutôt que Cubzac (Gironde)

[8]- dčaprčs PLN, surnom de Helias Bot

[9]- cacogr. p. Tibaut

[10]- dans le Petit Livre Noir (article 257, 1432) Cafare est le surnom d’un Naudó Aymar ; le pluriel ici indique qu’il a servi ŕ désigner tous les membres de cette famille. Hardy : « dans son indignation, le comptable désigne Helias Aymar et les siens sous le nom de cafards (los subred. cafares) » ! Ce nest pas du tout le sens de ce surnom en occitan (sans doute surnom de joueur, du verbe cafar= tirer un numéro impair, d’aprčs Dauzat)...!

[11]- donné comme prudhomme par PLN

[12]- m. orth. p. opausem

[13]- ‘…’ rajouté en marge

[14]- raturé, lecture incertaine

[15]- cacogr. p. °cňser = cuire

[16]- -o note la fermeture de –a final atone

[17]- cacogr. p. serralhier

[18]- cacogr. p. °empausicion

[19]- cacogr. p. Milheyrňl

[20]- mauv. orth. p. annada

[21]- note la réal.[Ť] de –an final (-n caduc non noté) de pan : pain

[22]- lecture incertaine...

[23]- lecture incertaine...  

[24]- cacogr. p. Caortz

[25]- fin de mot raturé...

[26] - ss doute cacogr. p. Braudós

[27]- cacogr. p. Gatgiers

[28]- sans doute cacogr. pour  Malňlh, Malhňl... ?

[29]- p. Peyre

[30]- Les croix rajoutées devant un nom signifient que depuis le personnage est mort

[31]- cacogr. p. Johan

[32]- les feuillets 21v et 22r reprennent ŕ quelques détais prčs le contenu du feuillet 20r intitulé déjŕ : Los Jagiers et La  Reysercha